Správa o činnosti SFÚ v roku 2015

Rok 2015 bol pre Slovenský filmový ústav veľmi produktívny. Úspešne sa ukončil národný projekt Digitálna audiovízia, pričom proces digitalizácie audiovizuálneho dedičstva pokračuje v novovybudovanom digitalizačnom pracovisku v Kine Lumière v režime udržateľnosti ďalších päť rokov. Významnou sa stala aj historicky najvyššia návštevnosť v Kine Lumière po štyroch rokoch od jeho znovuotvorenia. Inštitúcii sa zároveň v ekonomicky náročných podmienkach podarilo dosiahnuť ziskový hospodársky výsledok.


TS / 10. február 2016

DLHODOBÉ PRIORITNÉ PROJEKTY SFÚ

Projekt Digitálna audiovízia:
Najväčší slovenský digitalizačný projekt pokračuje ďalej

Národný projekt Digitálna audiovízia zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov realizoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) spolu s partnerom Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) od roku 2011. Podporený bol zo štrukturálnych fondov Európskej únie a vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vybudovať dve digitalizačné pracoviská, spustila sa digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva a boli vytvorené základy pre budúcnosť slovenskej audiovízie v novej digitálnej ére. Tento najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku bol ukončený 30. novembra 2015, od 1. decembra 2015 je v udržateľnosti do polovice roka 2020.

Novovybudované digitalizačné pracovisko SFÚ v suterénnych priestoroch bratislavského Kina Lumière je vybavené najmodernejšími technológiami v súlade so súčasnými požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela a od svojho otvorenia v júni 2014 realizuje digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov. Vďaka projektu digitálnej audiovízie SFÚ zdigitalizoval      1 001 kultúrnych objektov, z toho 600 objektov tvoria spravodajské filmy, 198 animované, 158 dokumentárne a 45 hrané filmy. Ide o diela z archívnych zbierok SFÚ, ktoré sú významným dobovým svedectvom a tvoria základ slovenského audiovizuálneho dedičstva. Celkovo to predstavuje 900 km filmového materiálu a všetky zdigitalizované a zreštaurované diela budú dostupné na DCP nosičoch pre kiná. RTVS vo svojom vybudovanom digitalizačnom pracovisku zdigitalizoval celkovo 60 649 kultúrnych objektov, z čoho až 51 799 tvoria audio-objekty a 8 850 video-objekty. Kľúčovou pre digitalizáciu kultúrnych objektov SFÚ je aj spracovanie a odborný popis audiovizuálií a ich nosičov, a tiež ich sprievodných dokumentov. Ide o tvorbu, revíziu a modifikáciu popisných metadát, ktoré sú spracovávané softvérovými prostriedkami informačného systému SK CINEMA. Za uplynulý rok bol celkový počet modifikácií všetkých databázových záznamov 160 569, pričom toto číslo zahŕňa aj vytvorenie 31 472 nových databázových záznamov. Tiež bolo vytvorených 15 344 skenov sprievodnej dokumentácie k audiovizuálnym dielam.

Národný projekt Digitálna audiovízia bol súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (OPIS PO2). Jeho cieľom bolo vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a zdigitalizovať minimálne 58 700 audiovizuálnych kultúrnych objektov, z čoho 1 000 filmových objektov mal zdigitalizovať SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov RTVS. Tieto parametre boli prekročené v objeme 105,02 percent. Prostriedky na realizáciu projektu čerpal SFÚ zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pôvodná výška nenávratného finančného príspevku vo výške 24 089 940,37 eur bola v októbri 2015 upravená na 20 883 676,22 eur, z toho SFÚ 13 221 891,76 eur a RTVS 7 661 784, 46 eur. Na podporu projektu sa v minulom roku realizovala aj audiovizuálna zvučka, ktorá vychádza z pôvodnej zvučky Viktora Kubala z roku 1969, jej režisérom je Juraj Johanides. 

Integrovaný audiovizuálny informačný systém SK CINEMA:
Počet databázových záznamov vlani vzrástol o viac ako 70 000

Informačný systém SK CINEMA určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ, realizuje SFÚ od roku 2002 na základe projektu schváleného MK SR. Ide o dlhodobý projekt, ktorý bol v roku 2014 aktualizovaný na roky 2015 – 2017. Predmetom jeho spracovania sú postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, s dôrazom na slovenské kinematografické diela a vytváranie Slovenskej národnej filmografie. V procese spracovávania archívnych, dokumentačných, knižničných zbierok a fondov SFÚ sa prostredníctvom systému ARL realizujú filmografický, bibliografický, dokumentografický, faktografický, historiografický a archívny popis, ktorých výstupom sú databázové záznamy rozličných typov. Ku koncu roka 2015 bol celkový počet záznamov 484 542, čo predstavuje nárast o 71 511 záznamov oproti predchádzajúcemu roku. Dôvodom nárastu je aj 31 472 nových záznamov v projekte Digitálna audiovízia.

Databázy Slovenského filmového ústavu (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ) sú prístupné na internete aj širokej verejnosti prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA www.skcinema.sk, ktorý bol spustený v experimentálnej prevádzke 30. novembra 2013. Online záujem o informačné databázy SFÚ potvrdzuje aj nárast počtu vyhľadávaní. Za rok 2015 sa v ňom uskutočnilo 102 671 vyhľadávaní, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 59 890 vyhľadávaní viac. Ako súčasť projektu SK CINEMA sa realizujú aj prepisy listinných materiálov a písomností k audiovizuálnym dielam katalogizovaným v SK CINEMA do elektronickej podoby.

Vlani sa realizovala aj Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry SFÚ v národnom projekte Harmonizácia informačných systémov, ktorého prijímateľom je Národné osvetové centrum, SFÚ je partnerom projektu. V tejto súvislosti SFÚ poskytol súčinnosť, aby bol informačný systém SK CINEMA prepojený s centrálnou rezortnou aplikačnou infraštruktúrou a registratúrou (CAIR). Výsledkom je aj možnosť sprístupňovania informácií o digitalizácii kultúrnych objektov národného projektu Digitálna audiovízia cez portál www.slovakiana.sk.

Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR a jeho sprístupňovanie:
Obnovených bolo 335 656 metrov filmového materiálu

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie patrí tiež k dlhodobým projektom SFÚ a v súčasnej podobe sa začal realizovať v roku 2006 po schválení vládou SR ako projekt s výhľadom do roku 2020. Realizuje ho Národný filmový archív, jedna z dvoch základných organizačných zložiek SFÚ. Cieľom projektu je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho dedičstva primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. Na základe nového centrálneho medzinárodného verejného obstarávania z minulého roka realizuje SFÚ tento projekt na roky 2016 – 2019 v certifikovaných filmových laboratóriách spoločnosti Ateliéry Bonton  Zlín, a.s., ktoré zabezpečujú obnovu a výrobu audiovizuálneho dedičstva zákonného depozitu SFÚ. Celková metráž nových vyrobených materiálov na 35 mm v roku 2015 predstavuje 335 656 metrov.

Kompletná obnova a záchrana sa v roku 2015 realizovala vo všetkých fondoch SFÚ. Procesom kompletnej laboratórnej obnovy dlhometrážnych hraných filmov, ktorý technologicky predstavuje najkomplikovanejšiu oblasť prác, vlani prešlo 15 titulov. Vo fonde krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov prešlo procesom obnovy a záchrany 13 titulov z fondu krátkometrážnych animovaných filmov 1 titul. Dôležitou časťou prác bolo dokončenie obnovy a záchrany 7 historických krátkometrážnych animovaných filmov Konzerva Rudolfa Urca, Studňa lásky I, II, Tajomný dedo, Únos a fragmenty z filmov Tank ide cez prekážkyŠtart lietadla Viktora Kubala. Procesom laboratórnej obnovy spravodajských krátkometrážnych filmov Sonda, Svet vo filmeLetopis prešlo 305 titulov. Realizovala sa tiež obnova a záchrana filmov na horľavej nitrocelulózovej podložke, prepis magnetických zvukových pásov po kompletnom ošetrení a procesom diagnostiky a kompletného ošetrenia prešlo 567 329 metrov filmového rozmnožovacieho materiálu. Ošetrenie a obnova sú dôležité nielen pre záchranu slovenského audiovizuálneho dedičstva, rovnako sú  nevyhnutným predpokladom na digitalizáciu filmov. SFÚ zároveň zabezpečuje aj úlohy, ktoré mu vyplývajú z postavenia zákonného depozitára v zmysle zákona o audiovízii.

Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí:
Slovenská kinematografia v Berlíne, Cannes a Karlových Varoch

Projekt Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí od roku 2009 realizuje Národné kinematografické centrum (NKC), jedna z dvoch základných organizačných zložiek SFÚ. Jeho cieľom je zintenzívnenie a rozšírenie prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie na zahraničných podujatiach a zároveň snaha prispieť k zviditeľneniu slovenskej kinematografie v zahraničí. V roku 2015 sa projekt prezentácie napĺňal v revidovanej podobe pre obdobie rokov 2015 – 2017. Jeho nosnými podujatiami boli prezentácia na medzinárodných filmových trhoch EFM Berlín, Marché du film Cannes a na MFF Karlove Vary.

Stánok Central European Cinema, spoločný s Českou republikou a Slovinskom, na filmovom trhu European Film Market pri 65. MFF Berlín a spoločný pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film 2015 pri 68. MFF Cannes boli z hľadiska prezentácie našej kinematografie najzásadnejšie. Oba zabezpečovali informačný servis záujemcom o dianie v slovenskom audiovizuálnom prostredí. Už ako  etablované projekty sú pre festivalových návštevníkov bodom prvého kontaktu so slovenskou kinematografiou. Slovenská kinematografia mala zastúpenie aj v oficiálnom programe berlínskeho festivalu. V sekcii Fórum bol vo svetovej premiére uvedený celovečerný hraný debut Ivana Ostrochovského Koza (2015), medzinárodnú premiéru v sekcii Generation K Plus mal na Berlinale krátky animovaný film Martina Smatanu Rosso Papavero (2014). Svojho reprezentanta mala Slovenská republika aj na filmovom trhu Marché du film Cannes, účastníkom vlaňajšieho projektu  Producers on the Move bol producent Marek Urban za spoločnosť sentimentalfilm.

Na 50. MFF Karlove Vary bolo uvedených 8 slovenských celovečerných filmov a 1 krátky film. Svetovú  premiéru mali v Hlavnej súťaži festivalu minoritné slovenské koprodukcie Červený pavúk (2015) Marcina Koszałku a Domácí péče (2015) Slávka Horáka, ktorý získal Cenu za najlepší ženský herecký výkon. Českú premiéru mal na karlovarskom festivale v novozaloženej sekcii Prvé podanie krátky film Zelená vlna (2014) Martiny Buchelovej a mimo súťaž sa premietli filmy Koza (2015) Ivana Ostrochovského, Vlna vs. breh (2014) Martina Štrbu a vo svetovej premiére film Mateja Mináča Očami fotografky (2015). Do sekcie České filmy boli zaradené Miesta (2014) Radima Špačka a Malá z rybárny (2015) Jana Baleja. V sekcii Návraty k prameňom sa pri príležitosti 50. výročia premiéry filmu a 70. výročia konca 2. svetovej vojny uskutočnila projekcia filmu Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa, ktorý uviedla herečka Zuzana Kronerová. Dôležitou aktivitou NKC na tomto prestížnom festivale je aj spolupráca na podujatí Industry, predovšetkým Pitch & Feedback, počas ktorého sa pred zahraničným profesionálnym publikom prezentujú vybrané projekty pripravovaných filmov. V roku 2015 to boli Posol (r./prod. Ivan Ostrochovský, Punkchart films), Schengen Story (r. Peter Bebjak, prod. Wanda Adamik Hrycová, Wandal Production) a Ostrým nožom (r. Teodor Kuhn, prod. Jakub Viktorín, Madness Production).

ČINNOSŤ ODDELENÍ SFÚ DOMA A V ZAHRANIČÍ

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu:
Rekordne najvyššia návštevnosť od znovuotvorenia kina v roku 2011

Kino Lumière na Špitálskej ulici 4 v Bratislave znovuotvoril Slovenský filmový ústav v septembri 2011. Do prevádzky boli uvedené dve kinosály (K1 a K2) na prízemí s 35 mm premietacími strojmi a HD projektorom v kinosále K1. V roku 2013 sa uskutočnila digitalizácia kinosály K1 a v máji roku 2014 digitalizácia kinosály K2, obe zodpovedajú štandardom DCI a podporil ich Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky. Ďalšiu zo štyroch kinosál objektu uviedol SFÚ do prevádzky v marci 2014. Kinosála K3 v suterénnych priestoroch pod názvom Filmotéka – Študijná sála Slovenského filmového ústavu, ktorá sa riadi pravidlami stanovenými Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF), premieta najmä archívne zahraničné a slovenské filmy a projekcie v nej sa realizujú primárne z 35 mm kópií. Od 17. novembra 2014 boli priestory Kina Lumière uzatvorené z dôvodu kompletnej výmeny elektrických rozvodov a vzduchotechniky a príprav sprevádzkovania kinosály K4, prevádzka kina bola obnovená postupne, 28. januára 2015 sa sprístupnili kinosály K1 a K2, 20. februára 2015 kinosály K3 a K4, pričom v marci minulého roka sa vďaka podpore Audiovizuálneho fondu uskutočnila aj digitalizácia K4. V období od 17. novembra 2014 až do 28. januára 2015 sa verejné projekcie kina konali v náhradných priestoroch – v kinosále SFÚ v jeho sídelnej budove na Grösslingovej 32. V roku 2016 sa predbežne na mesiace jún – august plánuje aj tretia fáza stavebných úprav.

Dramaturgia kina kladie dôraz na súčasnú slovenskú tvorbu, súčasnú európsku kinematografiu, zlatý fond slovenskej a svetovej kinematografie a na detského diváka a filmové vzdelávanie. Kino Lumière je súčasťou medzinárodnej siete kín Europa Cinemas s dôrazom na európsku kinematografiu. V januári minulého roka sa po úspešnom prvom vydaní konal druhý ročník vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet. Oba semestre sa opäť stretli s obrovským záujmom, na každý semester sa registrovalo viac než 85 frekventantov. Rovnako pokračoval aj Filmový kabinet deťom, ktorý počas roka 2015 navštívilo celkovo 1 621 detí. Počas roka sa pri príležitosti 120. výročia vzniku kinematografie konal celoročný cyklus Vlak zvaný film s podtitulom 120 rokov na filmovej trati, ktorý vyvrcholil špeciálnou projekciou filmu Príchod vlaku do stanice La Ciotat (1985) od bratov Lumièrovcov a unikátnym poviedkovým filmom Lumière & spol. (1995), na ktorom sa podieľali významní filmoví režiséri.

Návštevnosť Kina Lumière má od jeho znovuotvorenia v roku 2011 neustále vzrastajúcu tendenciu, v roku 2015 dosiahla historicky rekordnú návštevnosť 80 567 divákov, čo je o 22 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Najnavštevovanejším filmom roka sa stala snímka Divoké historky (2014) režiséra Damiána Szifrona, za ním nasledovali Mladosť (2015) režiséra Paola Sorrentina a Pieseň mora (2014) režiséra Tomma Moora. V desiatke najnavštevovanejších filmov zabodovali aj tri slovenské tituly. Najviac divákov si prišlo pozrieť celovečerný hraný debut dokumentaristu Marka Škopa Eva Nová (2015), umiestnili sa aj dokument Aleny Čermákovej Anton Srholec (2015) a film Ivana Ostrochovského Koza (2015). Najvyššiu návštevnosť zaznamenali európske filmy, prišlo na ne 49 253  divákov, čo predstavuje 61 percent z celkového počtu návštevníkov, slovenské filmy videlo 18 071 divákov. Celkovo sa vlani v kine zrealizovalo 3 144 projekcií.

Klapka.sk – predajňa Slovenského filmového ústavu:
Najobľúbenejším režisérom filmov na DVD bol vlani Juraj Jakubisko

Predajňa Klapka.sk sa orientuje na ponuku slovenských audiovizuálnych diel a odbornej filmovej literatúry pre širokú verejnosť. Čiastočne sprostredkúva aj odborné publikácie a časopisy zo zahraničia pre profesionálov z audiovizuálneho prostredia. Nachádza sa na Grösslingovej ulici č. 43 v Bratislave s priamym a zásielkovým predajom, stabilný predajný pult má aj v priestoroch Kina Lumière. Stánkový predaj realizuje tiež na filmových festivaloch na Slovensku i v zahraničí, domácich kultúrnych podujatiach a na prehliadkach, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje SFÚ. Online predaj sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky predajne www.klapka.sk. Jej hlavnou náplňou je predaj filmov na DVD copyrightovo viazaných na SFÚ a publikácií vydaných SFÚ.

Najpredávanejšími publikáciami sa v minulom roku stali filmové reflexie Naše filmové storočie  autorskej dvojice František Gyárfáš a Juraj Malíček, kniha filmových esejí režiséra Eduarda Grečnera Film ako voľný verš a profilová publikácia Spletité cesty Wima Wendersa od Petra Gavaliera. Z DVD nosičov si najviac záujemcov kúpilo filmy Juraja Jakubiska. Rebríček vedie DVD s filmom Perinbaba, za ním nasleduje Tisícročná včela I, II a uzatvára ho kolekcia 3xDVD s filmami režiséra Martina Hollého Medená veža (1970), Orlie pierko (1971) a Noční jazdci (1981). Celkovo sa vlani predalo 7 016 DVD nosičov a 1 199 publikácií. V decembri minulého roka sa na podporu predaja produktov SFÚ z predajne Klapka.sk po prvýkrát konal Vianočný filmový bazár v Kine Lumière, spojený s projekciou filmu Perinbaba (1985) režiséra Juraja Jakubiska a podujatím Filmový kabinet deťom.

Edičné oddelenie:
Na vydanie sa pripravuje desaťdielna reprezentatívna blu-ray kolekcia

V oblasti vydávania knižných publikácií sa vlani pozornosť sústredila najmä na prípravu rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková. Vydanie prvého zväzku (obdobie 1896 – 1969) v spolupráci s občianskym združení FOTOFO je naplánované na prvý polrok 2016. Vlani sa k čitateľom dostali dve knižné publikácie. V prvom polroku vyšiel v spolupráci s banskobystrickou Akadémiou umení súbor esejí režiséra Eduarda Grečnera Film ako voľný verš, ktorý ponúka režisérove úvahy o tvorbe a vybraných dielach významných slovenských i zahraničných filmových režisérov. Ku koncu roka SFÚ participoval aj pri vydaní publikácie jazykovo-kritických reflexií Pavla Branka Úskalia a slasti jazyka, ktorú vydalo vydavateľstvo MilaniuM ako priame pokračovanie autorovej publikácie z prechádzajúceho roka Úklady jazyka.

Dôležitým projektom v oblasti vydávania DVD a blu-ray nosičov sa v roku 2015 stala príprava desaťdielnej blu-ray kolekcie na podporu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016. Tvoriť ju budú filmy Všetko čo mám rád (1992) Martina Šulíka, Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, Sila ľudskosti – Nicolas Winton (2002) Mateja Mináča, Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského a Pokoj v duši (2009) Vlada Balka, z archívnych fondov SFÚ ju doplnia Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Boxer a smrť (1962) Petra Solana, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Ja milujem, ty miluješ (1988) Dušana Hanáka a Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera. Svojich DVD reedícií sa počas minulého roka dočkali filmy Iná láska (1985) Dušana Trančíka a Južná pošta (1987) Stanislava Párnického z edície Slovenský film 80. rokov a v súvislosti s projektom DVD nosičov určených pre deti a mládež z predškolských a školských zariadení vyšli v reedícii aj tituly Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého, Perinbaba (1985) a Pehavý Max a strašidlá (1987) Juraja Jakubiska, Fontána pre Zuzanu (1986) Dušana Rapoša, Dáždnik svätého Petra (1958) Frigyesa Bána a DVD kolekcia Slovenský animovaný film. Rovnako vlani pokračovala aj spolupráca s prestížnym nezávislým anglickým vydavateľstvom Second Run, vďaka ktorému sa na angloamerický trh s DVD produkciou vlani dostali filmy Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka s bonusmi Omša, Prišiel k nám Old Shatterhand, a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera ako tretí a štvrtý titul z kolekcie slovenských filmov.

Edičné oddelenie vlani participovalo aj na príprave dvoch čísel filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon, ktorý je od roku 2014 odborným recenzovaným časopisom. Vychádzal aj mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. Vlani vyšlo 11 štandardných slovenských čísel, v septembri spolu s Film.sk 9/2015 vyšlo špeciálne vydanie venované prehliadke Projekt 100 – 2015 a vo februári za účelom prezentácie aktuálnej a pripravovanej slovenskej filmovej tvorby a aktivít SFÚ v zahraničí vyšlo už po tretíkrát aj špeciálne anglické číslo Film.sk. Koncom roka v edičnom oddelení vyšiel nástenný Filmový kalendár, tentoraz venovaný Ladislavovi Chudíkovi.

Oddelenie filmových podujatí:
Najviac uvedení na domácich a zahraničných podujatiach mal film Koza

V roku 2015 participoval SFÚ na 137 podujatiach na prezentáciu slovenskej kinematografie, z toho bolo 128 zahraničných a 9 domácich v 37 krajinách sveta. SFÚ vlani organizoval aj fokusy na slovenskú kinematografiu v programe viacerých európskych festivalov, napríklad v írskom Corku, vo fínskom Sodankylä, v srbskom Palići a participoval aj na 3. česko-slovenskom filmovom  festivale v  austrálskych mestách Melbourne, Sydney a Perth, pripravil samostatnú prehliadku Nový slovenský film v spolupráci s etablovanou kinotékou DFI Cinemateket v Kodani a podieľal sa aj na ďalších  početných významných podujatiach. Z domácich podujatí mal SFÚ zastúpenie na 23. MFF Febiofest, 23. MFF Art Film fest a 17. MFF Bratislava, rovnako bol spoluorganizátorom 1. bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu. Z poverenia MK SR sa vlani konali prehliadky Dni ruského filmu a Ukrajinská filmová klasika v Kine Lumière a SFÚ participoval aj na domácich podujatiach pre filmových profesionálov Visegrad Film Forum a na programe Industry na Fest Anča.

Celkovo sa na podujatiach doma aj v zahraničí vlani premietlo 240 slovenských filmov, najviac sa uvádzal celovečerný hraný debut Koza (2015) dokumentaristu Ivana Ostrochovského, ďalej Deti (2014) režiséra Jara Vojteka, koprodukčný česko-slovenský film Fair play (2014) Andrei Sedláčkovej, dokument Mira Rema Comeback (2014), celovečerný debut Jonáša Karáska Kandidát (2013) a krátky animovaný film Fongopolis (2014) v réžii Joanny Kożuch. Z archívnych fondov SFÚ mal najväčšie zastúpenie v programoch domácich aj zahraničných podujatí film Petra Solana Kým sa skončí táto noc (1965), ktorý sa premietal v zdigitalizovanej a zreštaurovanej verzii.

Oddelenie generálneho riaditeľa:
Najsledovanejším filmom v televíziách bola Perinbaba Juraja Jakubiska

V roku 2015 boli uzatvorené zmluvy na predaj televíznych vysielacích práv s televíziou Markíza, RTVS, Českou televíziou a televíziou CS Film, pokračovala aj kontinuálna spolupráca s televíziou TA3 pri uvádzaní filmových týždenníkov. V roku 2015 celkovo nadobudli účinnosť licenčné zmluvy na televízne vysielanie k celkom 73 filmom a 209 týždenníkom Týždeň vo filme. S televíziou Markíza pokračovala spolupráca v rámci internetovej služby VOYO formou Subscription Video on Demand a  zároveň sa uzatvorila aj rámcová licenčná zmluva o používaní ukážok do spravodajských a publicistických relácií pre rok 2016. K najsledovanejším titulom z archívnych fondov SFÚ v televíziách na území Slovenska v minulom roku na prvých dvoch priečkach patrili divácky obľúbené filmy, ktoré figurujú v rebríčkoch sledovanosti každoročne, a to Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska, Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka a ako tretí titul Posledná bosorka (1957) od Vladimíra Bahnu.

SFÚ každoročne participuje aj na výrobe nových slovenských filmov, a to vstupom do koprodukčných projektov. Ako koprodukčný partner zvyčajne poskytuje archívne filmové materiály. Vlani uzavrel zmluvy na koprodukciu dokumentárnych cyklov Prvá 2015, Fetiše socializmu II, Československý filmový zázrak aneb Zlatá šedesátá II – Portrét Jiřího Krejčíka, ďalej

dokumentárnych filmov Garda režiséra Ivana Ostrochovského, Herec o Ivanovi Mistríkovi, ktorý pripravuje režisér Peter Kerekes, Bez ladu a skladu. Od socializmu ku kapitalizmu v réžii Juraja Johanidesa i k magisterskému filmu VŠMU Vtedy v Bratislave, dnes vo Švédsku režisérky Terezy Križkovej. S anglickou spoločnosťou Second Run boli uzatvorené licenčné zmluvy na vydanie filmov Tisícročná včela (1983), Neha (1991) Martina Šulíka a Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana na DVD. Oddelenie zabezpečuje aj chod sekretariátu generálneho riaditeľa, za rok 2015 bolo vybavených 4 426 písomností.

Oddelenie filmového archívu:
Deň audiovizuálneho dedičstva pripomenuli projekcie zdigitalizovaných filmov

Základné činnosti filmového archívu sú odborné uskladnenie, priebežné ošetrovanie, uchovávanie a obnova filmových fondov, k dôležitým patrí aj prebaľovanie filmového fondu z papierových do plastových obalov, vrátane kompletnej technickej kontroly filmových kópií a nového štítkového označenia. Vzhľadom na to, že zbierkový fond SFÚ pozostáva z cca 96 000 kotúčov, ide o dlhodobý projekt. V roku 2015 filmový archív spracoval 1 390 nových filmových materiálov na 35 mm a 16 mm nosičoch, z toho 574 slovenských filmových titulov a 571 audio-video nosičov. Išlo o postupné spracovávanie materiálov z projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva, rôzne akvizície, nové audiovizuálie odovzdané v zmysle audiovizuálneho zákona či zahraničné filmy z distribúcie po skončení monopolu. Odbornou technickou kontrolou v archíve prešlo 1 989 objektov, čo predstavovalo 8 041 kotúčov, t. j. 3 722 061 metrov filmových materiálov na 16 mm a 35 mm nosičoch. V oblasti digitálnych médií prešlo kontrolou 129 titulov na 114 nosičoch, čo je celkom 184 hodín 54 minút a 29 sekúnd.

Slovenský filmový ústav, ktorý je prostredníctvom filmového archívu členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), si vlani pripomenul Svetový deň audiovizuálneho dedičstva (27. október 2015) projekciou dvoch zdigitalizovaných filmov. V deň výročia sa v Kine Lumière premietla zdigitalizovaná a zreštaurovaná verzia filmu Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta (1985) a majstrovské dielo nemej éry kinematografie Východ slnka (1927) nemeckého režiséra Friedricha W. Murnaua s hudobným sprievodom. V Kine Lumière sa vlani z archívnych zbierkových fondov SFÚ premietlo celkom 389 slovenských filmov na 35 mm nosičoch na 538 projekciách v celkovom trvaní 401 hodín. Vo Filmotéke – študijnej sále SFÚ v Kine Lumière sa odpremietalo 339 zahraničných titulov.

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb:
Jediná filmologická knižnica na Slovensku má 13 439 knižných jednotiek

Medzi dlhodobo prioritné úlohy oddelenia dokumentácie a knižničných služieb patrí katalogizácia archívnych, dokumentačných a knižničných materiálov zo zbierok a fondov do integrovanej informačnej databázy prostredníctvom postupného vytvárania záznamov a napĺňania jednotlivých programových modulov informačného systému SK CINEMA, získavanie, overovanie v primárnych zdrojoch, dopĺňanie korektných údajov a systematické spracovávanie všetkých dostupných informácií o slovenskej kinematografii. V roku 2015 pokračovalo systematické spracovávanie Archívneho fondu Slovenskej filmovej tvorby (SFT) – Koliba a Ústredia slovenského filmu (ÚSF) a kontinuálna akvizícia, archivácia a katalogizácia významných dokumentov do archívnych písomných, fotografických a grafických fondov a zbierok.

Súčasťou Slovenského filmového ústavu je jediná špecializovaná knižnica filmologickej literatúry, ktorá vlastní 13 439 knižných jednotiek, 207 CD nosičov, 1 927 scenárov a 2 254 archivovaných periodík. V minulom roku bolo v knižnici zaevidovaných 1 687 čitateľov, knižnica objednala a získala 47 titulov domácich a zahraničných periodík, knižných prírastkov bolo 394. Vlani bolo v oddelení dokumentácie celkovo zdigitalizovaných 35 174 dokumentov, akvizične pribudlo 11 394 fotografií, 1 608 plagátov a letákov a 7 375 dokumentačných materiálov. Realizovala sa aj systematická bibliografická činnosť v počte 3 665 záznamov a tiež výpožičná činnosť, pričom z knižnice sa uskutočnilo 3 191 výpožičiek a v oblasti plagátov a fotografií sa poskytlo 11 009 skenov.

Mediatéka:
Fond mediatéky sa rozširuje o slovenské a významné zahraničné tituly

Prioritnou činnosťou oddelenia mediatéky bolo v minulom roku dopĺňanie a kompletizovanie fondu slovenských filmov a dopĺňanie fondu najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie na nosičoch DVD a blu-ray. Fond mediatéky sa člení na zbierku slovenských filmov a  zbierku zahraničných filmov. V súčasnosti predstavuje spolu 23 463 filmov, z toho 2 359 slovenských a 21 104 zahraničných titulov na nosičoch blu-ray, DVD a VHS. V oblasti akvizícií do jej fondu vlani pribudlo niekoľko v zahraničí vydaných DVD so slovenskými filmami s copyrightom SFÚ, napríklad špeciálna dvojdisková edícia filmu Eden a potom (1970) režiséra Alaina Robbe-Grilleta, Deň, ktorý neumrie (1974) Martina Ťapáka alebo Veľká rozprávková kolekcia s osemnástimi titulmi, obsahujúca jedenásť slovenských rozprávok, ktoré vznikli v 80. rokoch minulého storočia v koprodukcii s Nemeckom (Falošný princ, Galoše šťastia, Kráľ Drozdia brada, Mahuliena zlatá panna, Mikola a Mikolko, O živej vode, Perinbaba, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Sedem jednou ranou, Soľ nad zlato). Mediatéka má výlučne študijný charakter, je prístupná odbornej verejnosti, filmárom, študentom, novinárom, pedagógom a zamestnancom SFÚ. V  roku 2015 poskytla služby 166 používateľom, spolu sa zrealizovalo 351 výpožičiek.

Audiovizuálne informačné centrum:
Vytvorenie online databázy slovenských pripravovaných filmov

Audiovizuálne informačné centrum (AIC) zabezpečuje kontakt so zahraničnými inštitúciami a poskytuje im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia. Zhromažďuje, spracúva a distribuuje informácie, ktoré z oblasti audiovízie prichádzajú na MK SR alebo SFÚ a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie a audiovízie. V spolupráci s partnerskými inštitúciami poskytuje za slovenské teritórium relevantné informácie o audiovizuálnom prostredí pre informačné centrá a audiovizuálne databázy v zahraničí. Tieto aktivity vykonáva ako jediné špecializované pracovisko v Slovenskej republike.

Zhromaždené a spracované podklady sú relevantným zdrojom pre výrobu propagačných materiálov k aktuálnej situácii v slovenskej audiovízii. V roku 2015 vyšiel dvojjazyčný katalóg Slovenské filmy / Slovak Films 14 – 15, ktorý predstavuje základný prezentačný materiál k propagácii národnej kinematografie a audiovizuálneho priestoru krajiny. Na podporu prezentácie na konkrétnych filmových festivaloch a trhoch vlani vyšli bulletiny What´s Slovak in Berlin 2015, What´s Slovak in Cannes 2015 a Slovenské filmy na MFF Karlove Vary / Slovak Films at Karlovy Vary IFF 2015. AIC sa  podieľalo už po tretíkrát na vydaní anglického čísla Film.sk, určeného na MFF Berlín 2015. Okrem materiálov v tlačenej podobe AIC pravidelne zasiela elektronické obežníky a na distribúciu informácií medzi slovenskými subjektmi využíva internetovú stránku www.aic.sk v slovenskej i anglickej verzii. Od mája 2015 sa jej súčasťou stala databáza pripravovaných slovenských filmov (http://www.aic.sk/slovakfilms), ktorá nahradila katalóg v tlačenej podobe. Projekty sú v nej zaradené podľa jednotlivých štádií ich realizácie (od vývoja až po postprodukciu), s možnosťami vyhľadávania podľa viacerých kritérií. Aktuálne je databáza dostupná v anglickom jazyku, pripravuje sa jej slovenská jazyková verzia. AIC tiež spracúva audiovizuálne štatistiky, v roku 2015 poskytlo informácie a dáta pre EAO, UNESCO, UNIFRANCE, vypracovalo štatistiky MEDIA Salles a ďalšie.

Creative Europe Desk:
Slovenské subjekty úspešne využívajú podporu z európskych programov

Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovensko. Vznikla 1. januára 2014 v súvislosti so schválením nového programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 a začlenené do nej boli predchádzajúce kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk. Kancelária zabezpečuje distribúciu aktuálnych výziev a informácií o programe Kreatívna Európa s podprogramami Kultúra a MEDIA formou tlačených i elektronických médií, propagačných materiálov a vlastnej internetovej stránky i sociálnych sietí a kanálov. Počet návštev na www.cedslovakia.eu za rok 2015 bol 29 086, celkový počet aktualizácií stránky bol 179. CED Slovensko vlani zorganizovala aj sériu informačných seminárov, súvisiacich s aktuálnymi termínmi na predkladanie žiadostí o grant v roku 2015.

Celková podpora slovenských subjektov z podprogramu MEDIA za rok 2015 predstavuje 690 958 eur, z toho 19 slovenských kín získalo podporu vo výške 119 421 eur v rámci siete Europa Cinemas. Najvyššie percento podpory smerovalo do distribúcie, pričom 88 700 eur bola celková podpora výberovej podpory kinodistribúcie, 282 837 eur celková výška automatickej podpory kinodistribúcie, 25 000 eur podpora pre festivaly, 25 000 eur podpora vývoja jednotlivých projektov a 150 000 eur získalo konzorcium spoločností v rámci podpory projektov práce s publikom. V podprograme Kultúra predstavujú celkové prostriedky na projekty so slovenskou účasťou sumu 6 558 935,15 eur, ako spoluorganizátori budú na európskych projektoch od roku 2015 pracovať slovenské inštitúcie Truc Sphérique, Creative Industry Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Bratislava Music Agency, Hotdock, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Rada mládeže Košického kraja. Celková úspešnosť všetkých žiadateľov v kategórii projekty menšieho rozsahu bola 13,45 percent, väčšie projekty získalo 12,60 percent žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom.

FINANČNÁ SITUÁCIA SFÚ

Ekonomické oddelenie:
Minulý rok bol pre SFÚ z ekonomického hľadiska náročný

Napriek zložitej ekonomickej situácii sa SFÚ v oblasti hospodárenia podarilo v roku 2015 dosiahnuť zlepšený výsledok hospodárenia. Vďaka uplatňovaniu programu hospodárnosti a zvýšením vlastných výnosov zaznamenal zisk vo výške 8 995,59 eur. Celkové náklady inštitúcie boli vlani 8 484 069,72 eur  a výnosy 8 493 065,31 eur. Výnosy z bežného transferu poskytnutého na činnosť organizácie boli v sume 5 775 088,11 eur, z toho výnosy z príspevku MK SR tvorili 3 284 070,36 eur, výnosy z transferu pre projekt Digitálna audiovízia po následnej refundácii a zúčtovaní predfinancovania bežných výdavkov z platobnej jednotky MF SR tvorili 2 491 017,75 eur. Ďalšie výnosy boli z príspevku EÚ na činnosť kancelárie Creative Europe Desk v sume 61 148,66 eur a výnosy z dotácií z Audiovizuálneho fondu predstavovali sumu 24 683,41 eur v rámci bežného transferu a 5 420,00 eur v rámci kapitálového transferu. Vlastné výnosy z činnosti inštitúcie boli v sume 1 037 326,82 eur. Výnosy z kapitálového transferu predstavujú sumu 1 589 598,31 eur, z toho výnosy z kapitálového transferu národného projektu Digitálna audiovízia predstavovali 1 449 678,00 eur.

Príspevok MK SR za rok 2015 predstavoval celkovú sumu 2 919 460,47 eur, z toho príspevok na základnú činnosť organizácie v zmysle kontraktu so zriaďovateľom tvoril sumu 995 817,64 eur a príspevok na projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie sumu 1 497 724 eur. Nad rámec kontrahovaného príspevku zriaďovateľ poskytol SFÚ ďalšie účelovo určené finančné prostriedky, a to na kultúrne poukazy uplatnené v Kine Lumière vo výške 565 eur, na udržateľnosť národného projektu Digitálna audiovízia 95 717 eur s čerpaním do 31. marca 2016, na úhradu korekcie v rámci partnerstva na projekte Harmonizácia informačných systémov (HIS) 17 999,64 eur, súčasne zriaďovateľ znížil  finančný príspevok o sumu, ktorú v roku 2014 poskytol na preklenutie časového nesúladu medzi vyplatením miezd a ostatných osobných nákladov a ich refundáciou pre národný projekt Digitálna audiovízia (október, november 2015) o 200 000 eur.

SFÚ získal z MK SR vlani aj príspevky na sedem prioritných projektov: Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí (100 000 eur), Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích materiálov audiovizuálnych diel (100 000 eur), ďalej na dofinancovanie havarijného stavu – výmena elektrických rozvodov a rozvodov vzduchotechniky v Kine Lumière (30 000 eur), na dofinancovanie prehliadky Týždeň slovenského filmu (10 438,23 eur), na vydanie kolekcie desiatich  slovenských filmov na blu-ray nosičoch pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európskej únie s čerpaním do 31. marca 2016 (119 480 eur) a na informačný systém SK CINEMA (60 000 eur na bežné výdavky a 50 000 eur na kapitálové výdavky). Na prioritný projekt Digitalizácia kinosál K3 a K4 v Kine Lumière poskytlo MK SR príspevok v sume 60 000 eur na kapitálové výdavky. Na realizáciu projektov v rámci bilaterálnej spolupráce získal SFÚ od zriaďovateľa príspevky na prehliadku Ukrajinská filmová klasika (2 500 eur) a Dni ruského filmu (3 500 eur). SFÚ aj v roku 2015 úspešne prezentoval pred odbornými komisiami Audiovizuálneho fondu svoje projekty a získal dotácie na vydanie publikácie Film ako voľný verš (5 000 eur), na digitalizáciu kinosály K3 v Kine Lumière (17 000 eur), na projekty Filmový kabinet 2016 (5 000 eur) a na slovenskú sekciu na medzinárodnom portáli Film New Europe 2015 (5 000 eur).

Rok 2015 bol pre SFÚ mimoriadne náročný z niekoľkých dôvodov. Od polovice mája do konca septembra 2015 v priestoroch SFÚ prebiehala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR „Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry č. KA-064/2015/1030 za roky 2013 a 2014“. Kontrola skonštatovala, že neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by zakladali povinnosť vrátenia finančných prostriedkov. Zásadnou udalosťou minulého roka z ekonomického hľadiska bolo aj ukončenie aktivít národného projektu Digitálna audiovízia k 30. novembru 2015. Celkové čerpanie rozpočtu projektu Digitálna audiovízia za minulý rok predstavuje sumu 6 210 673,62 eur na bežné aj kapitálové výdavky. Z toho SFÚ čerpal 3 337 667,91 eur a partner RTVS 2 831 005,71 eur. Kumulatívne čerpanie rozpočtu projektu za celé obdobie realizácie projektu od mája 2011 do 31. decembra 2015 (bežné aj kapitálové výdavky) je v sume 19 406 678,16 eur, z toho SFÚ ako prijímateľ čerpal 12 048 170,20 eur a RTVS ako partner 7 358 507,96 eur. Z celkového rozpočtu oprávnených výdavkov na projekt v objeme 20 986 186,60 eur to predstavuje 92,93 percent plnenia rozpočtu. Vzhľadom na to, že ešte neboli všetky výdavky projektu preplatené prostredníctvom Platobnej jednotky MF SR (záverečnú platbu predložil SFÚ dňa 28. januára 2016), bude čerpanie rozpočtu projektu prebiehať ešte v roku 2016 napriek ukončeniu jeho aktivít k 30. novembru 2015.

K prioritám SFÚ v rokoch 2014 a 2015 patrilo tiež riešenie havarijného stavu rozvodov elektrickej energie a vzduchotechniky v Kine Lumière a s tým súvisiace stavebné práce a dodávky v termíne od 17. novembra 2014 do 20. februára 2015. Celkové náklady boli v sume 608 546,98 eur bežných výdavkov a 46 515,78 eur kapitálových výdavkov. SFÚ na uvedený projekt ešte v roku 2014 získal príspevok od MK SR vo výške 500 000 eur na bežné výdavky s použitím do 31. marca 2015. Rozdiel v sume 108 546,98 eur uhradil z vlastných zdrojov. V roku 2015 MK SR dofinancovalo časť týchto nákladov vo výške 30 000 eur.

Inštitúcia v roku 2015 splnila všetky záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu, dokonca sa jej podarilo prekročiť plán vlastných výnosov, a tak zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

VÝSLEDKY ČINNOSTI SFÚ

Pracovníci a činnosť SFÚ boli vlani viackrát ocenené

Slovenský filmový ústav alebo jeho pracovníci získali v roku 2015 viacero ocenení. Vedúca oddelení filmových podujatí a štatutárna zástupkyňa generálneho riaditeľa SFÚ Viera Ďuricová si začiatkom roka 2015 prevzala ocenenie hodnosť Rytiera Radu umení a literatúry za zásluhy a angažovanosť v oblasti kultúry Francúzska, ktorú jej udelila ministerka kultúry Francúzska Aurélie Filippetti ako jedinej zahraničnej osobnosti ešte v roku 2014. V januári 2015 prevzal generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký z rúk Fatimy Djoumer, koordinátorky medzinárodných vzťahov Europa Cinemas, Cenu za najlepšiu dramaturgiu pre Kino Lumière, ktorú získalo ešte v predchádzajúcom roku spolu s kinom Mladosť. Kino Lumière vlani získalo aj Výročnú cenu ASFK ako Najlepší filmový klub za rok 2014, ktorá mu bola udelená v marci na slávnostnom otvorení 22. MFF Febiofest 2015.

Na 26. udeľovaní cien Igric boli vlani v kategórii Audiovizuálna teória a kritika ocenení tvorivou prémiou za publikáciu SFÚ Rozprava o westerne jej autori Peter Michalovič a Vlastimil Zuska, za knihu Naše filmové storočie získala rovnakú prémiu aj dvojica autorov František Gyárfáš a Juraj Malíček. Počas slávnostného odovzdávania cien Igric boli v septembri udelené aj 23. Ceny slovenskej filmovej kritiky, kde Cenu slovenských filmových novinárov získal filmový publicista Pavel Branko za publikáciu jazykovo-kritických reflexií Úklady jazyka, ktorú vydalo vydavateľstvo MilaniuM v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Významnou je z vlaňajška aj skutočnosť, že DVD so slovenským filmom Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) režiséra Juraja Jakubiska, ktoré vydalo na základe licencie SFÚ renomované nezávislé anglické vydavateľstvo Second Run, sa dostalo do rebríčka 25 najlepších DVD a blu-ray diskov za rok 2014 podľa prestížneho anglického filmového magazínu Little White Lies.

Aj v minulom roku mnohí pracovníci a spolupracovníci SFÚ zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali konferencií a  seminárov na Slovensku aj v zahraničí a venovali sa publikačnej činnosti. Generálny riaditeľ SFÚ vystúpil v rámci seminára FTF VŠMU s prednáškou na tému Film ako národná kultúrna pamiatka (alebo pár poznámok na tému: národné audiovizuálne dedičstvo a jeho digitalizácia). Na podporu a rozvoj vzťahov v rámci Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001, bola vlani významnou aj účasť Richarda Šteinhübela z oddelenia Filmového archívu na festivale nemého filmu v Pordenone (Le Giornate del Cinema Muto 2015), ktorý sa považuje za najvýznamnejší svetový festival nemého filmu.

Záujem o Slovenský filmový ústav online narastá

Základný zdroj informácií o SFÚ a jeho aktivitách predstavuje internetová stránka www.sfu.sk, počet zobrazení stránky bol vlani 81 689, čomu zodpovedalo 20 612 používateľov. Internetová stránka www.aic.sk, ktorá je dostupná v slovenskej a anglickej verzii, informuje o aktuálnom dianí v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie a dianí v SFÚ a distribuuje odborníkom i širšej verejnosti informácie, ktoré z oblasti audiovízie prichádzajú na MK SR alebo SFÚ. Jej anglická verzia je základným zdrojom informácií o najdôležitejšom dianí audiovizuálneho priemyslu na Slovensku pre zahraničných záujemcov. Návštevnosť webstránky www.aic.sk má stále stúpajúcu tendenciu, vlani  bola 490 056 návštevníkov, čo znamená nárast o 74 percent oproti roku 2014. Návštevnosť jej samostatnej podstránky ku Kinu Lumière (http://www.aic.sk/kinolumiere), ktorá obsahuje program i anotácie filmov, bola vlani 679 116 návštevníkov.

SFÚ má na filmovom portáli www.skcinema.sk prístupné aj svoje databázy (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ), za rok 2015 sa v nich uskutočnilo 102 671 vyhľadávaní. Stránka predajne Klapka.sk www.klapka.sk, ktorá v súčasnosti prechádza redizajnom a realizuje sa do nej vkladanie dát, zaznamenala v minulom roku 20 028 návštev. Vlastné stránky majú aj mesačník Film.sk www.filmsk.sk s minuloročným počtom zobrazení 62 829, čomu zodpovedalo 18 682 užívateľov, a kancelária Creative Europe Desk Slovakia www.cedslovakia.sk, ktorá vlani zaznamenala 29 086 návštev. SFÚ zabezpečuje aj aktualizáciu stránky 1. slovenskej filmovej databázy www.sfd.sfu.sk.

SFÚ aktívne využíva aj ďalšie možnosti prezentácie inštitúcie a slovenskej kinematografie online. Svoje profily má na sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/filmovyustav), Twitter (www.twitter.com/filmovyustav) a na stránke ISSUU (http://issuu.com/slovakfilminstitute), kde sa nachádzajú dvojjazyčné katalógy a newslettre SFÚ v elektronickej podobe na listovanie. Pre širšie využívanie digitálnych materiálov SFÚ boli vytvorené aj profily na portáloch You Tube a Vimeo (http://www.youtube.com/user/SlovakFilmInstitute/videos, http://vimeo.com/slovakfilminstitute/videos).


Kompletné zhodnotenie činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2015 bude predmetom Výročnej správy SFÚ, prezentovanej na verejnom odpočte SFÚ dňa 6. apríla 2016 o 11.00 hod. v Kine Lumière. Informácie o všetkých službách SFÚ, kompletné kontakty a platný Výpožičný poriadok nájdete na internetovej stránke www.sfu.sk.

Domáce podujatia SFÚ v roku 2015
Zahraničné podujatia SFÚ v roku 2015
Edičná produkcia SFÚ v roku 2015


Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej súčasťou je filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a sprostredkovane aj súčasťou európskeho audiovizuálneho dedičstva. Svojimi činnosťami SFÚ tieto zbierky odborne spracováva, ošetruje, renovuje, katalogizuje a sprístupňuje, čím napĺňa svoje základné poslanie a vytvára odborné zázemie pre ďalšie vedecké, výskumné a osvetové činnosti. Ako jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry v SR má SFÚ zároveň nezastupiteľné miesto vo verejnej prezentácii, popularizácii a propagácii súčasnej slovenskej kinematografie a jej hodnôt na Slovensku aj v zahraničí, pričom toto svoje poslanie vykonáva najmä prostredníctvom prezentačných a informačných aktivít, edičnej činnosti a poradenských aj podporných aktivít. V roku 2014 sa súčasťou odborných pracovísk SFÚ stalo moderné digitalizačné pracovisko, ktorého vybudovaním a vybavením modernými technológiami získal SFÚ technické, technologické a personálne zázemie na konverziu kinematografických diel do digitálnych formátov. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky) a zároveň pôsobí ako servisné pracovisko pre kinematografický fond Rady Európy Eurimages a Európske audiovizuálne observatórium (EAO), kde je zároveň členom pracovnej skupiny EFARN (European Film Agencies Research Network) zo zameraním na skúmanie  problematiky štatistického vykazovania údajov z oblasti audiovízie v členských krajinách EÚ. Základnou organizačnou zložkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív (NFA) a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum (NKC), osobitnou zložkou SFÚ je od 1. januára 2014 kancelária Creative Europe Desk Slovakia. V zmysle zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015, sú orgánmi SFÚ generálny riaditeľ, Rada SFÚ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk