Dobové filmové týždenníky sa po rokoch
vrátia na plátno Kina Lumière

Jednou z programových zložiek bratislavského Kina Lumière je Filmotéka, ktorá sa zameriava predovšetkým na archívny film a hodnoty audiovizuálneho dedičstva. S jej programom sa diváci môžu po štvormesačnej stavebnej prestávke stretávať opäť od 1. novembra. Figuruje v ňom aj nový pravidelný cyklus dobových filmových týždenníkov Očami filmových spravodajcov s premietacím časom vždy prvý pondelok v mesiaci. Prvé pásmo pod názvom Maďarská jeseň 1956 bude uvedené v pondelok 7. novembra o 18.15 hod.


TS / 2. november 2016

Cyklus Očami filmových spravodajcov predstaví tematicky koncipované pásma zostavené z jednotlivých vydaní najvýznamnejšieho domáceho filmového periodika Týždeň vo filme, ktoré bolo kedysi súčasťou každej verejnej kinoprojekcie. Pre Filmotéku Kina Lumière ho pripravuje filmový publicista a režisér Rudolf Urc, ktorý sa v čase „zlatej éry“ filmových týždenníkov podieľal aj na ich výrobe. Týždeň vo filme  bol od roku 1945 do roku 1990 najreprezentatívnejším domácim filmovým periodikom. Odzrkadľoval premeny a výkyvy v spoločenskom dianí a citlivo reagoval na politické turbulencie. Jeho tvorcovia sa snažili o vyváženú koncepciu, často však determinovanú dobovými okolnosťami,“ hovorí Rudolf Urc a dodáva, že v širokom časovom horizonte bolo prostredníctvom filmových týždenníkov spracovaných množstvo spoločenských, politických, kultúrnych či športových tém a problémov.

Zámerom cyklu v Kine Lumière je „priblížiť toto originálne filmové dielo súčasnému divákovi. Pripomenúť ľudí, roky a udalosti spojené s tým-ktorým obdobím a vytvoriť tak priestor nielen pre obnovu historickej pamäte, ale aj podnet pre rozjímanie o kontextoch,“ vysvetľuje Rudolf Urc. Na každom stretnutí sa premietne pásmo päť až sedem filmových týždenníkov s dôrazom na vybrané tematické okruhy. Premiérové novembrové pásmo Maďarská jeseň 1956 bude venované dramatickým udalostiam v Maďarsku spred šesťdesiatich rokov a jeho súčasťou sú aj vzácne dobové zábery nakrútené slovenskými filmovými reportérmi. „Maďarské udalosti sú v týždenníkoch veľmi precízne spracované, hoci netvoria samostatné číslo žurnálu,“ upresňuje

Rudolf Urc. „Sú spracované v niekoľkých šotoch a sú kombinované s inými témami a udalosťami. V cykle to však bude prebiehať tak, že sa premietne celý žurnál s rôznymi šotmi, aby sa mohli diváci oboznámiť aj s inými súvislosťami daného obdobia.“ Na lektorskej prednáške Rudolf Urc divákom ozrejmí aj historické a spoločensko-politické pozadie vzniku jednotlivých šotov.

Na rok 1956 tematicky naviaže aj decembrové pásmo pod názvom Oheň kritiky pred 60 rokmi. Rudolf Urc ním chce poukázať na formu a obsah kritiky, ktorá bola v dobových týždenníkoch zameraná prevažne na neporiadok na uliciach či stavbách alebo na nepoctivých predavačov. V budúcom roku cyklus uvedie týždenníky na tému Bratislava pred šesťdesiatimi rokmi, Zo sveta filmu, Veľké osobnosti hudby, Krása ľudového umenia, Hviezdy športu 50. rokov, Dobové technické novinky, Povojnové retribučné súdy v rokoch 1946 – 1947 a ďalšie.


Filmotéka je samostatná programová zložka Kina Lumière. Jej program zostavujú filmoví kurátori, zamestnanci Slovenského filmového ústavu (SFÚ): Michal Michalovič, Rastislav Steranka a Richard Šteinhübel. Pri koncipovaní programu spolupracujú s poprednými odborníkmi z oblasti filmovej histórie. Do programu sú zaraďované predovšetkým tituly z fondov Národného filmového archívu SFÚ. Tieto tituly sú uvádzané z archívnych 35 mm kópií, prípadne z digitálnych nosičov (pokiaľ filmy prešli procesom digitalizácie). Program Filmotéky je z veľkej časti prezentovaný v Študijnej sále SFÚ (K3). Študijná sála sa riadi pravidlami Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001.

Viac informácií o novembrovom programe Filmotéky:
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9072

FB profil Filmotéky:
https://www.facebook.com/SFUfilmoteka/?fref=ts

Viac informácií a program Kina Lumière:
http://www.kino-lumiere.sk/


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk