Správa o činnosti SFÚ v roku 2016

Napriek náročnosti ekonomickej situácie bol rok 2016 pre Slovenský filmový ústav (SFÚ) úspešný, podarilo sa mu opäť dosiahnuť ziskový hospodársky výsledok. Uskutočnila sa tretia fáza stavebných úprav Kina Lumière, ktorá zvýšila divácky komfort vo všetkých štyroch kinosálach, a pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie vydal SFÚ desaťdielnu blu-ray kolekciu Slovenský film.
Vlani vzniklo oddelenie Digitálnej audiovízie, ktoré zabezpečuje udržateľnosť rovnomenného projektu, a v ďalšom novozaloženom oddelení sa SFÚ začal kontinuálne venovať aj filmovému výskumu a vzdelávaniu. Rok 2017 sa bude niesť v znamení tvorby významného slovenského animátora Viktora Kubala, od ktorého úmrtia uplynie dvadsať rokov, a uskutoční sa aj krst prvého zväzku dlhoočakávanej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969.


TS / 8. február 2017

DLHODOBÉ PRIORITNÉ PROJEKTY SFÚ

Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR a jeho sprístupňovanie:
Obnovené filmové materiály sú zárukou lepšieho obrazu a zvuku

Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie patrí k dlhodobým projektom SFÚ. Realizuje ho od roku 2006 Národný filmový archív, jedna z dvoch základných organizačných zložiek SFÚ, po schválení vládou SR ako projekt s výhľadom do roku 2020. Jeho cieľom je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho dedičstva primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. Na základe centrálneho medzinárodného verejného obstarávania z roku 2015 realizuje SFÚ tento projekt na roky 2016 – 2019 v certifikovaných filmových laboratóriách spoločnosti Ateliéry Bonton Zlín, a.s.

V minulom roku prešlo procesom kompletnej laboratórnej obnovy zabezpečovacích materiálov k dlhometrážnym hraným filmom, ktorý technologicky predstavuje najkomplikovanejšiu oblasť prác, 24 titulov. Vo fonde krátkometrážnych filmov sa obnovilo a zachránilo až 97 titulov. Procesom kompletnej laboratórnej obnovy filmov na vysoko horľavej nitrocelulózovej podložke prešli 3 tituly a z významného a kvantitatívne najbohatšieho archívneho fondu Spravodajský film, na ktorého tvorbe sa v uplynulých desaťročiach podieľalo aj množstvo významných tvorcov, sa realizovala laboratórna výroba novej kombinovanej (distribučnej) kópie k šiestim titulom žurnálu Svet vo filme. Do fondu pozostalosti po tvorcoch pribudol študentský film režiséra Martina Slivku Dolina, dolina, ktorý rovnako prešiel kompletnou obnovou a záchranou.

SFÚ zabezpečuje aj úlohy vyplývajúce z postavenia zákonného depozitára v zmysle zákona o audiovízii. Náplňou prioritného projektu Zákonný depozitár je ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov audiovizuálnych diel. Celková metráž ošetrených rozmnožovacích materiálov za rok 2016 predstavuje 174 617 metrov. Celkovo procesom kompletnej odbornej kontroly a kompletného ošetrenia v roku 2016 prešlo 279 860 metrov filmových materiálov, pričom pri všetkých obnovených filmových materiáloch sa prejavilo zlepšenie obrazových a zvukových parametrov. Ošetrenie a obnova sú dôležité nielen pre záchranu slovenského audiovizuálneho dedičstva, rovnako sú nevyhnutným predpokladom na digitalizáciu filmov.

Integrovaný audiovizuálny informačný systém SK CINEMA:
Počet nových databázových záznamov sa vlani vyšplhal na 534 115

Informačný systém SK CINEMA, ktorý vytvára a realizuje SFÚ v zmysle zákona o audiovízii, tvorí súčasť informačného systému verejnej správy. Určený je na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Tento dlhodobý projekt realizuje SFÚ od roku 2002 na základe projektu schváleného MK SR, v súčasnosti je aktualizovaný na roky 2015 – 2017.

Predmetom spracovania informačného systému SK CINEMA sú postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, s dôrazom na slovenské kinematografické diela a vytváranie Slovenskej národnej filmografie. Realizuje sa filmografický, bibliografický, dokumentografický, faktografický, historiografický a archívny popis a výstupom sú databázové záznamy rozličných typov. Ku koncu roka 2016 bol celkový počet záznamov 534 115, čo predstavuje nárast o 49 573 záznamov za uplynulý rok.

Výstupy informačného systému SK CINEMA v podobe databáz (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ) sú prístupné na internete aj širokej verejnosti prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA www.skcinema.sk, ktorý bol spustený v roku 2013. Online záujem o informačné databázy SFÚ potvrdzuje aj nárast počtu vyhľadávaní, vlani sa ich uskutočnilo 109 483. Okrem vytvárania interných databáz SFÚ v projekte SK CINEMA sú s cieľom budovania infraštruktúry pre podporu vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti filmovej vedy sprístupnené v knižnici SFÚ aj externé informačné a vedecké zdroje a databázy. Aj vlani preto mohli používatelia služieb SFÚ využívať prístup do databáz Film & Television Literature Index with Full Text, ktorej producentom je spoločnosť EBSCO, alebo do databázy FIAF International Index to Film Periodicals PLUS, ktorého vydavateľom je ProQuest.

Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí:
Slovenská kinematografia v Berlíne, Cannes a Karlových Varoch

Projekt Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí od roku 2009 realizuje Národné kinematografické centrum (NKC), jedna z dvoch základných organizačných zložiek SFÚ. Vlani sa napĺňal v aktualizovanej verzii pre obdobie rokov 2016 – 2018 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho cieľom je zvýšiť rozsah a kvalitu prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí a zároveň snaha prispieť k jej väčšiemu zviditeľneniu. Súčasťou projektu je od roku 2014 aj zastupovanie SR v Kinematografickom fonde Rady Európy Eurimages.

Nosnými podujatiami projektu boli aj v minulom roku prezentácie na medzinárodných filmových trhoch EFM Berlín, Marché du film Cannes a na MFF Karlove Vary, predovšetkým išlo o aktivity týkajúce sa filmového priemyslu, tzv. Film Industry. Stánok Central European Cinema spoločný s Českou republikou a Slovinskom na filmovom trhu European Film Market pri 66. MFF Berlín a spoločný pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film pri 69. MFF Cannes boli z hľadiska prezentácie našej kinematografie najzásadnejšie. Okrem toho mala slovenská kinematografia zastúpenie aj v oficiálnom programe berlínskeho festivalu dvoma koprodukčnými filmami, uvedenými vo svetovej premiére. V sekcii Panorama sa premietal film Ja, Olga Hepnarová (2016) režisérskej dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda, na ktorom sa koprodukčne podieľala slovenská spoločnosť ALEF FILM & MEDIA, a v sekcii Generation 14 plus bol uvedený film Ani vo sne! (2016) režiséra Petra Oukropca, ktorý vznikol v koprodukcii slovenskej spoločnosti ARINA. Svojho reprezentanta malo Slovensko aj na filmovom festivale v Cannes, v súťaži krátkych filmov Semaine de la Critique sa premietal film Superbia (2016) režisérky Lucy Tóth, na ktorom koprodukčne participovala slovenská spoločnosť Artichoke.

Na 51. MFF Karlove Vary bolo uvedených 9 slovenských a koprodukčných celovečerných filmov. Svetovú  premiéru mali v Hlavnej súťaži festivalu slovenský film Učiteľka (2016) Jana Hřebejka, ocenený Cenou za najlepší ženský herecký výkon pre Zuzanu Mauréry, a film Vlk z Královských Vinohrad (2016) režiséra Jana Němca, ktorý na festivale získal Zvláštne uznanie poroty. V sekcii Imagina bol uvedený režisérsky debut kameramana a fotografa Martina Kollara 5 October (2016), do sekcie České filmy 2015 – 2016 boli zaradené snímky Eva Nová (2015) Marka Škopa, Rodinný film (2015) Olma Omerzua a Teória tigra (2016) Radka Bajgara. V nesúťažnej sekcii Sedem blízkych stretnutí, do ktorej renomovaní českí filmári vyberajú pre nich formotvorné diela, sa podľa výberu dokumentaristu Miroslava Janka premietal film Štefana Uhra Slnko v sieti (1962). SFÚ bol na karlovarskom festivale aj spoluorganizátorom podujatia Pitch & Feedback určeného pre vybrané projekty v štádiu vývoja. Vlani v ňom Slovensko zastupovali Čakanie (r. Zuzana Liová), Leto s Bernardom (r. Martina Saková) a Správa (r. Peter Bebjak).

ČINNOSŤ ODDELENÍ SFÚ

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu:
Renovácia kina priniesla divákom väčší komfort a kvalitu projekcií

Kino Lumière bolo počas roka 2016 v plnej prevádzke do 16. júna, potom bola jeho prevádzka pozastavená z dôvodu začiatku tretej fázy stavebných úprav. Počas nej sa v kine zrealizovali kompletná výmena zdravo-technických potrubí, osadenie novej akustickej izolácie a obkladu stien v troch kinosálach, uskutočnila sa kompletná renovácia a úprava stupňov hľadiska (elevácia), ktoré výrazne zlepšili percepčné podmienky divákov. Tiež sa uskutočnila rozsiala výmena vonkajších kanalizačných potrubí a renovácia toaliet na prízemí kina spolu s vybudovaním toalety pre imobilných. Prevádzka kina bola obnovená postupne od 20. októbra, v súčasnosti kino premieta v štyroch kinosálach s kapacitou K1 (195 miest), K2 (79), K3 (36) a K4 (44), vo všetkých sálach sú nové sedadlá a koberce. Po renovácii bola kinosála K3 sprevádzkovaná už aj s digitálnou projekčnou technológiou v štandardoch DCI vďaka finančnej podpore AVF, kino tak v roku 2016 dokončilo projekt postupnej digitalizácie jednotlivých kinosál. V nadväznosti na renováciu boli kinosály vybavené titulkovacími zariadeniami a vlani bola spustená aj nová webstránka kina (www.kino-lumiere.sk) s online predajom vstupeniek. SFÚ aj v roku 2016 v Kine Lumière akceptoval platbu kultúrnymi poukazmi MK SR, počet prijatých poukazov 803 kusov bol v minulom roku rekordný.

Napriek tomu, že kino bolo vlani v prevádzke len osem mesiacov, čo je o štvrtinu menej ako je jeho štandardné prevádzkové obdobie, dosiahlo až 85 percent návštevnosti roku 2015 a priemerná návštevnosť sa zvýšila z 26 divákov na 29 divákov na predstavenie. Celková návštevnosť bola vlani  68 331 divákov. Najnavštevovanejším filmom roka sa stala snímka Ja, Olga Hepnarová (2016) režisérskej dvojice Petr Kazda a Tomáš Weinreb, za ňou nasledovali Revenant: Zmŕtvychvstanie (2015) režiséra Alejandra Gonzáleza Iñárritua a celovečerný hraný debut Eva Nová (2015) slovenského dokumentaristu Marka Škopa. V desiatke najnavštevovanejších filmov zabodovali celkovo tri slovenské tituly, po filmoch Ja, Olga Hepnarová a Eva Nová bol tretím slovenským najnavštevovanejším filmom dokument Richard Müller: Nespoznaný (2016) Mira Rema. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali európske filmy, prišlo na ne 33 841 divákov, čo predstavuje 50 percent z celkového počtu návštevníkov, slovenské filmy videlo 18 563 divákov. Celkovo sa vlani v kine zrealizovalo 2 334 projekcií.

Aj napriek štvormesačnému prerušeniu prevádzky kino vlani spoluorganizovalo alebo hosťovalo množstvo významných audiovizuálnych podujatí a filmových prehliadok, napríklad KolNoa – Festival izraelského filmu, MFFK Febiofest, Dni slovinského filmu, Týždeň slovenského filmu, Be2Can, Projekt 100, Festival slobody, MFF Bratislava, Japonský filmový festival, Festival čínskeho filmu, Filmový festival inakosti, Globálny filmový festival o migrácii a ďalšie. Vlani sa v kine konali aj tri semestre druhého vydania vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet, ktoré sa opäť stretli s obrovským záujmom a boli vypredané, celkovo sa uskutočnilo 21 stretnutí, ktoré navštívilo 1 810 frekventantov. Rovnako pokračoval aj Filmový kabinet deťom, vlani sa konalo 17 stretnutí a zúčastnilo sa ich 1 054 detí. Okrem bežného programu je súčasťou kina Filmotéka – študijná sála SFÚ, ktorá sa riadi pravidlami stanovenými Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF), kino je tiež členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas.

Klapka.sk – predajňa Slovenského filmového ústavu:
Najviac DVD nosičov sa vlani predalo s filmami Juraja Jakubiska

Predajňa Klapka.sk sa orientuje predovšetkým na ponuku slovenských súčasných a archívnych audiovizuálnych diel na DVD a blu-ray nosičoch a odbornej filmovej literatúry pre širokú verejnosť. Ide o predajňu s priamym a zásielkovým predajom, stabilný predajný pult má aj v priestoroch Kina Lumière. Stánkový predaj Klapka.sk realizuje na filmových festivaloch na Slovensku i v zahraničí, domácich kultúrnych podujatiach a na prehliadkach, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje SFÚ. Online predaj sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky predajne www.klapka.sk, pričom vlani sa pripravovalo spustenie stránky v jej novej podobe. Definitívne bola naplnená údajmi v slovenskom aj anglickom jazyku a v novom modernom dizajne s rozšíreným obsahom a funkčným vyhľadávaním bude spustená počas tohto roka.

Hlavnou náplňou predajne Klapka.sk je predaj filmov na DVD nosičoch copyrightovo viazaných na SFÚ a publikácií vydaných SFÚ, no jej ambíciou je mať v ponuke všetky slovenské filmy vydané na DVD so zámerom stať sa dostupným zdrojom slovenskej filmovej tvorby predovšetkým pre zahraničných záujemcov. Najpredávanejšími publikáciami v minulom roku boli monografia Ján Kadár v slovenskom a anglickom jazyku od filmového historika Václava Maceka, reprezentatívna obrazová publikácia o slovenskej kinematografii v anglickom jazyku Best of Slovak Film 1921 – 1991 od britského filmového publicistu Petra Hamesa a kniha Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 od filmového teoretika Martina Palúcha. Z DVD nosičov si rovnako ako rok predtým najviac záujemcov kúpilo filmy Juraja Jakubiska v poradí Tisícročná včela I, II a Perinbaba, za nimi nasleduje kolekcia 3xDVD s filmami Kristove roky (1967), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a Sedím na konári a je mi dobre (1989). Celkovo sa vlani predalo 5 183 DVD nosičov a 1 077 publikácií. V decembri minulého roka sa na podporu predaja produktov z predajne Klapka.sk konal po druhýkrát Vianočný filmový bazár v Kine Lumière.

Edičné oddelenie:
Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969

V oblasti vydávania knižných publikácií sa vlani pozornosť sústredila najmä na niekoľko rokov pripravované Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková v spolupráci s občianskym združením FOTOFO. Autori publikácie ponúkajú obraz slovenskej kinematografie s niektorými väzbami európskej kultúry na našu filmovú produkciu. Prvý zväzok (obdobie 1896 – 1969) rozsiahlej publikácie vyšiel na prelome rokov a jeho krst sa uskutoční počas 24. medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2017. S vydavateľstvom Marenčin PT spolupracoval SFÚ vlani na vydaní knihy rozhovorov na spoločenské, politické a filozofické témy Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy, ktoré s významným slovenským filmovým publicistom Pavlom Brankom viedla Iris Kopcsayová. K čitateľom sa minulý rok dostal v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov aj zborník textov zo 16. ročníka česko-slovenskej filmologickej konferencie Vlak vo filme a publikácia Borov abecedár autorskej dvojice Daniel Bird a Michael Brooke, ktorá predstavuje tvorbu režiséra Waleriana Borowczyka z viacerých perspektív. Ide o prvý titul novej knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon pod názvom Cinestézia. Pripravovať sa začala aj publikácia Neviditeľné dejiny z pera filmového dramaturga, režiséra i publicistu Rudolfa Urca, približujúca viacerých dokumentaristov, s ktorými spolupracoval. Publikácia vyjde tento rok pri príležitosti 80. výročia narodenia Rudolfa Urca.

Mimoriadne dôležitým projektom v oblasti vydávania DVD a blu-ray nosičov sa vlani stala desaťdielna blu-ray kolekcia Slovenský film na podporu predsedníctva SR v Rade Európskej únie (SK PRES) v druhom polroku 2016. Tvoria ju filmy Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Boxer a smrť (1962) Petra Solana, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Ja milujem, ty miluješ (1988) Dušana Hanáka a Chodník cez Dunaj (1989) Miloslava Luthera z archívneho fondu SFÚ a snímky Všetko čo mám rád (1992) Martina Šulíka, Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, Sila ľudskosti – Nicholas Winton (2002) Mateja Mináča, Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského a Pokoj v duši (2009) Vlada Balka z nezávislého producentského prostredia. Koncom roka vyšli ešte dva blu-ray nosiče s filmami Perinbaba (1985) režiséra Juraja Jakubiska a Fontána pre Zuzanu (1985) Dušana Rapoša, ktorými SFÚ reagoval na dlhodobý dopyt po digitálnych nosičoch s týmito filmami. Oddelenie vlani participovalo aj na spracovaní audiovizuálnej zvučky k projektu Digitálna audiovízia. Zvučka vychádzala z pôvodného diela Viktora Kubala z roku 1969 a aktualizovaná bola pod režijným vedením Juraja Johanidesa.

Vlani vyšli dve čísla filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon, ktorý je od roku 2014 odborným recenzovaným časopisom. Vychádzal aj mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. Vyšlo 11 štandardných čísel, v septembri spolu s Film.sk 9/2016 vyšlo špeciálne vydanie venované prehliadke Projekt 100 – 2016 a vo februári za účelom prezentácie aktuálnej a pripravovanej slovenskej filmovej tvorby a aktivít SFÚ v zahraničí vyšlo už po štvrtýkrát aj špeciálne anglické číslo Film.sk. Koncom roka v edičnom oddelení vyšiel nástenný Filmový kalendár venovaný Viktorovi Kubalovi.

Oddelenie filmových podujatí:
Najviac uvedení na domácich a zahraničných podujatiach mal film Eva Nová

V roku 2016 participoval SFÚ na 182 podujatiach na prezentáciu slovenskej kinematografie, z toho bolo 166 zahraničných podujatí v 46 krajinách sveta. Uskutočnila sa rozsiahla prehliadka filmov československej novej vlny Rebeli za kamerou vo Varšave a Vroclave, ďalej prehliadky v Moskve či v Budapešti, konal sa fokus na slovenskú kinematografiu na FF MUCES v španielskej Segovii či na slovenskú animáciu na festivale animovaných filmov, vizuálnych efektov a videohier Animayo na Kanárskych ostrovoch. Slovenské filmy pod názvom SLOVAK VISUAL putovali po šiestich brazílskych mestách a Slovensko bolo aj hosťujúcou krajinou platformy CineLink v Bosne a Hercegovine. Pri  prezentácii slovenskej kinematografie oddelenie pracuje s aktuálnou slovenskou kinematografiou vrátane pripravovaných filmov na podujatiach v oblasti Film Industry, ako aj so slovenským audiovizuálnym dedičstvom s copyrightom SFÚ, keď sa čoraz viac prezentujú reštaurované a digitálne remastrované filmy. Celkovo počet podujatí vlani vzrástol najmä v druhom polroku v súvislosti s Predsedníctvom SR v Rade Európskej únie (SK PRES). Medzi najväčšie patrili prezentácie v Berlíne a vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku, v portugalskom Lisabone a na pôde prestížneho kultúrneho centra BOZAR a v Cinemateke Belgického kráľovského filmového archívu v Bruseli a mnohé ďalšie. Súčasťou projektu SK PRES bola aj výstava filmových plagátov.

V domácom prostredí SFÚ participoval na 16 podujatiach. Bol spoluorganizátorom druhého ročníka bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, z ktorej výber filmov putoval po skončení jej bratislavskej časti do ďalších piatich slovenských miest. Prehliadka celkovo predstavila 21 dlhometrážnych a 6 krátkych filmov s copyrightom roku 2015, jej samostatnou časťou bola výberová prehliadka filmov režiséra Juraja Jakubiska a kameramana Igora Luthera v Bratislave. Z poverenia MK SR sa vlani konali prehliadky Dni slovinského filmu a Festival čínskeho filmu v Kine Lumière, SFÚ mal zastúpenie tiež na 23. MFFK Febiofest, kde sa podieľal na organizácii prvého ročníka Industry Days pre filmových profesionálov a vlani participoval aj na organizácii 5. ročníka Visegrad Film Forum Bratislava.

Celkovo sa na podujatiach doma aj v zahraničí vlani premietlo 141 slovenských filmov, najviac sa uvádzal celovečerný hraný debut dokumentaristu Marka Škopa Eva Nová (2015), ďalej koprodukčná dráma Ja, Olga Hepnarová (2016) režisérskej dvojice Petr Kazda a Tomáš Weinreb a Čistič (2015) režiséra Petra Bebjaka. Z archívnych fondov SFÚ mali najväčšie zastúpenie na zahraničných podujatiach filmy Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Boxer a smrť (1962) Petra Solana a Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska z kolekcie desiatich filmov SK PRES vydaných na blu-ray nosičoch.

Oddelenie generálneho riaditeľa:
Najsledovanejším filmom v televíziách bol Ťapákov Pacho, hybský zbojník

V minulom roku boli uzatvorené zmluvy na predaj televíznych vysielacích práv k slovenským filmom s Rozhlasom a televíziou Slovenska, Českou televíziou, televíziou CSFilm a spoločnosťou JAY Production, spol. s r.o. pre poľské teritórium. Licenčná zmluva bola podpísaná aj s televíziou TA3 na uvádzanie filmových týždenníkov na nasledujúce dva roky, kedy sa odvysielajú štyri ročníky žurnálov Týždeň vo filme z rokov 1957, 1958, 1967, 1968. Pokračovala spolupráca s televíziou Markíza, aj v rámci internetovej služby VOYO formou Subscription Video on Demand (VOD) (www.voyo.markiza.sk) a licenčná zmluva na použitie filmových diel v rámci VOD bola podpísaná aj so spoločnosťou O2 Czech Republic a.s. (www.o2tv.cz). V roku 2016 nadobudli účinnosť licenčné zmluvy na televízne vysielanie k celkom 125 filmom, 208 týždenníkom a 11 filmom na VOD použitie. S TV Markíza sa uzatvorila tiež rámcová licenčná zmluva o používaní ukážok do spravodajských a publicistických relácií pre rok 2017.

Najsledovanejšie filmy z archívnych fondov SFÚ v televíziách na území Slovenska v minulom roku boli podľa ratingu Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka a Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska, ktoré figurujú v rebríčkoch sledovanosti každoročne, za nimi nasledovali Dáždnik svätého Petra (1958) Frigyesa Bána a Vladislava Pavloviča, Nebojsa (1989) Juliusa Matulu a Popolvár najväčší na svete (1982) Martina Ťapáka. V septembri minulého roka televízia TA3 začala vysielať dokumentárny cyklus režiséra Martina Šulíka o československom filmovom zázraku Zlaté šesťdesiate (2009), ktorého slovenským koproducentom je SFÚ. Cyklus predstavuje 26 významných osobností našej kinematografie 60. rokov minulého storočia. Pred sériou portrétov televízia uviedla aj dvojdielny celovečerný film 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (2010), venovaný premenám estetiky československej kinematografie 60. rokov. SFÚ každoročne participuje aj na výrobe nových slovenských filmov, a to vstupom do koprodukčných projektov.

Ako koprodukčný partner zvyčajne poskytuje archívne filmové materiály. Vlani uzavrel zmluvy na koprodukciu dokumentu Iná hudba v réžii Pavla Smejkala a Petra Zákuťanského, historického dokumentu Válek v réžii Patrika Lančariča a tiež pripravovaného dokumentu o Martinovi Ťapákovi.

Oddelenie Digitálna audiovízia:

V minulom roku bolo zdigitalizovaných 72 filmových objektov

Národný projekt Digitálna audiovízia realizoval SFÚ s partnerom RTVS od roku 2011 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Všetky merateľné ukazovatele projektu boli úspešne naplnené do 30. novembra 2015, celkovo projekt skončil s finančným vyúčtovaním 22. júna 2016. Od 23. júna minulého roka sa projekt Digitálna audiovízia dostal do obdobia udržateľnosti na obdobie piatich rokov, počas ktorých sa SFÚ zaviazal ročne zdigitalizovať minimálne 50 filmových objektov. Tento plán bol v minulom roku prekročený, zdigitalizovaných bolo celkovo 72 filmových objektov (animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských filmov).

Udržateľnosť projektu Digitálna audiovízia zabezpečujú najmä pracovníci oddelenia v priestoroch digitalizačného pracoviska SFÚ na Špitálskej č. 4 v Bratislave, ktoré bolo vybudované v prvej polovici roku 2014. Pracovisko vytvára jedinečný komplexný funkčný a systémový celok na realizáciu digitalizácie a digitálneho reštaurovania filmového dedičstva s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Do procesu digitalizácie sú zaradené výhradne filmové objekty, ktorých nosiče prešli laboratórnym spracovaním v projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, pričom pri reštaurovaní obrazovej a zvukovej stopy sú k procesu prizývaní aj autori jednotlivých diel. V roku 2016 oddelenie tiež pripravovalo nové digitálne distribučné kópie zo zdigitalizovaných filmov pre filmové podujatia doma a v zahraničí. Takto sa vlani k divákom dostal v obnovenej premiére po 25 rokoch napríklad digitálne zreštaurovaný film Všetko čo mám rád (1992) režiséra Martina Šulíka.

Oddelenie vedy a výskumu:

Pokračuje vzdelávací projekt o dejinách kinematografie Filmový kabinet

Oddelenie vedy a výskumu SFÚ začalo svoju činnosť 1. januára 2016. Jeho primárnym cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti a tiež vyvíjať a spolupracovať na vzdelávacích a pedagogických aktivitách. Oddelenie prevzalo do svojej kompetencie vzdelávací cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet, ktorý SFÚ organizuje v Kine Lumière už od roku 2013. V prvej polovici minulého roka sa ukončil tretí semester druhého vydania, v druhej polovici roka sa konal špeciálny semester Filmový kabinet PLUS SK: Filmové profesie. Filmový kabinet bol vlani ako jediné slovenské podujatie zamerané na výchovu v oblasti kinematografie vybraný na prezentáciu počas Dňa rozvoja publika a filmovej gramotnosti (Audience Development & Film Literacy Day) na medzinárodnom podujatí Visegrad Film Forum. V roku 2017 Filmový kabinet pokračuje tretím vydaním.

Bohatý odborný i popularizačný filmový program prostredníctvom rôznych cyklov sa minulý rok realizoval aj vo Filmotéke – Študijnej sále SFÚ v Kine Lumière. Vznikol nový cyklus Carte Blanche, pripomínajúci významné osobnosti slovenskej kinematografie a kultúry pri príležitosti ich jubileí, ktorý vytvára „databázu“ kurátorských konceptov vybraných hostí. Pribudol pravidelný cyklus Očami filmových spravodajcov zameraný na odbornú prezentáciu spravodajského periodika Týždeň vo filme pod odbornou záštitou Rudolfa Urca a uskutočnilo sa viacero príležitostných cyklov na podporu povedomia a rozšírenia znalostí z histórie slovenskej kinematografie. Vlani prebiehala príprava projektu s pracovným názvom Nemecká jeseň, ktorej výstupom bude rozsiahla štvormesačná filmová prehliadka v druhom polroku 2017, venovaná fenoménu tzv. nového nemeckého filmu, spojená s bohatým vzdelávacím programom v podobe prednášok a knižnej publikácie.

Oddelenie filmového archívu:
Deň audiovizuálneho dedičstva oslávila zreštaurovaná verzia filmu Zväčšenina

Základné činnosti filmového archívu sú odborné uskladnenie, priebežné ošetrovanie, uchovávanie a obnova filmových fondov. Dôležitou a dlhodobou činnosťou je naďalej aj prebaľovanie filmového fondu z papierových do plastových obalov, vrátane kompletnej technickej kontroly filmových kópií a nového štítkového označenia, nakoľko zbierkový fond SFÚ v súčasnosti pozostáva z cca 97 000 kotúčov. Slovenský filmový ústav, ktorý je prostredníctvom filmového archívu členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), si vlani pripomenul Svetový deň audiovizuálneho dedičstva (27. október 2016) uvedením digitálne zreštaurovanej verzie filmu Zväčšenina (1966) režiséra Michelangela Antonioniho v slávnostnej premiére v Kine Lumière.

Vlani filmový archív spracoval celkom 953 nových filmových materiálov na 35 mm a 16 mm nosičoch, z toho 185 slovenských filmových titulov, 115 nových filmových materiálov z akvizícií a 510 audio-video nosičov. Do zahraničných zbierok bolo sprírastkovaných 143 zahraničných filmov na 35 mm nosičoch, z toho 123 dlhometrážnych a 20 krátkometrážnych filmov. Išlo o postupné spracovávanie materiálov z projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva, rôzne akvizície, nové audiovizuálie odovzdané v zmysle audiovizuálneho zákona či zahraničné filmy z distribúcie po skončení monopolu. Odbornou technickou kontrolou v archíve prešlo 1 922 objektov, čo predstavovalo 6 517 kotúčov,

t. j. 3 057 464 metrov filmových materiálov na 16 mm a 35 mm nosičoch. V rámci systematickej kontroly digitálnych médií prešlo odbornou technickou kontrolou 262 titulov na 97 nosičoch, čo je celkom 193 hodín 44 minút a 32 sekúnd. Do konca minulého roka predstavovali základné slovenské filmy archivované v SFÚ spolu celkovú metráž 3 723 474 metrov. Súčasťou filmového archívu je aj mediatéka SFÚ. Je prístupná odbornej verejnosti, filmárom, študentom, novinárom i pedagógom a má výlučne študijný charakter. Postupne rozširuje fond DVD nosičov, ktorý v súčasnosti tvorí 5 752 titulov, z toho 1 203 slovenských.

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb:
Jediná filmologická knižnica na Slovensku má 14 026 knižných jednotiek

Medzi dlhodobo prioritné úlohy oddelenia dokumentácie a knižničných služieb patrí katalogizácia archívnych, dokumentačných a knižničných materiálov zo zbierok a fondov do integrovanej informačnej databázy prostredníctvom postupného vytvárania záznamov a napĺňania jednotlivých programových modulov informačného systému SK CINEMA, získavanie, overovanie v primárnych zdrojoch, dopĺňanie korektných údajov a systematické spracovávanie všetkých dostupných informácií o slovenskej kinematografii. V minulom roku pokračovala systematická dlhodobá vnútorná digitalizácia všetkých archívnych zbierok a fondov oddelenia, spracovávanie Archívneho fondu Slovenská filmová tvorba Koliba a realizovala sa aj akvizícia do archívnych písomných, fotografických a grafických fondov. Vlani do zbierok pribudli vzácne archívne filmové, fotografické a písomné dokumenty od filmových osobností, ako sú Ladislav Kudelka, Gizela Miháliková, Tatiana Kovačevičová, Ivan J. Kovačevič, Ivan Popovič, Eva Rosenbaumová a Štefan Vraštiak.

Súčasťou SFÚ je jediná špecializovaná knižnica filmologickej literatúry, ktorá vlastní 14 026 knižných jednotiek, 208 CD nosičov, 1 961 scenárov a 2 311 archivovaných periodík. V minulom roku bolo v knižnici zaevidovaných 1 735 čitateľov, knižných prírastkov bolo 587. Vlani prešlo v oddelení dokumentácie celkovo obnovou a digitalizáciou 25 592 archiválií, akvizične pribudlo 11 143 fotografií, 1 035 plagátov a letákov a 6 219 dokumentačných materiálov. Realizovala sa aj systematická bibliografická činnosť v počte 3 402 záznamov a tiež výpožičná činnosť, pričom z knižnice sa uskutočnilo 2 397 výpožičiek a v oblasti plagátov a fotografií sa poskytlo 11 009 skenov.

Audiovizuálne informačné centrum:
Online databáza slovenských pripravovaných filmov je už dvojjazyčná

Audiovizuálne informačné centrum (AIC) zabezpečuje kontakt so zahraničnými inštitúciami a za slovenské teritórium poskytuje relevantné informácie z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia pre informačné centrá a audiovizuálne databázy v zahraničí. Tieto aktivity vykonáva ako jediné špecializované pracovisko v Slovenskej republike, pričom zhromaždené a spracované podklady sú relevantným zdrojom pre výrobu propagačných materiálov k aktuálnej situácii v slovenskej audiovízii. V roku 2016 vyšiel dvojjazyčný katalóg Slovenské filmy / Slovak Films 15 – 16, ktorý predstavuje základný prezentačný materiál k propagácii národnej kinematografie a audiovizuálneho priestoru krajiny. Na podporu prezentácie na konkrétnych filmových festivaloch a trhoch vlani vyšli bulletiny What´s Slovak in Berlin 2016?, What´s Slovak in Cannes 2016?, Slovenské filmy na MFF Karlove Vary / Slovak Films at Karlovy Vary IFF 2016 a What´s Slovak in Sarajevo 2016?.

Okrem materiálov v tlačenej podobe AIC pravidelne zasiela elektronické obežníky a na distribúciu informácií medzi slovenskými subjektmi využíva internetovú stránku www.aic.sk, ktorá v anglickej verzii funguje ako základný zdroj informácií o najdôležitejšom dianí v rôznych oblastiach audiovizuálneho priemyslu na Slovensku pre zahraničných záujemcov. Priebežne bola aktualizovaná aj databáza pripravovaných slovenských filmov v anglickom jazyku na webstránke www.aic.sk/slovakfilms, vlani doplnená aj o slovenskú verziu. Celkový počet návštev webstránky www.aic.sk vrátane podstránky databázy pripravovaných slovenských filmov dosiahol rekordných 504 052. AIC vlani spracúvalo aj audiovizuálne štatistiky, informácie a dáta za Slovenskú republiku  poskytlo pre EAO, UNESCO, UNIFRANCE a vypracovalo štatistiky MEDIA Salles a mnohé ďalšie.

Creative Europe Desk:
Slovenské subjekty vlani získali rekordnú podporu v podprograme MEDIA

Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovensko. Vznikla 1. januára 2014 v súvislosti so schválením nového programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 a začlenené do nej boli predchádzajúce kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk. Kancelária zabezpečuje distribúciu aktuálnych výziev a informácií o programe Kreatívna Európa s podprogramami Kultúra a MEDIA formou tlačených i elektronických médií, propagačných materiálov a letákov, elektronických newslettrov a vlastnej internetovej stránky a sociálnych sietí (facebook, twitter, linkedlN, youtube). Počet návštev na www.cedslovakia.eu za minulý rok bol 31 148. Kancelária vlani zorganizovala sériu informačných seminárov súvisiacich s termínmi na predkladanie žiadostí o grant v roku 2016 a pravidelne spolupracuje so Zastúpením Európskej Komisie a portálom Euractiv.

Celková podpora slovenských subjektov v roku 2016 v podprograme MEDIA dosiahla rekordnú sumu 880 397 eur. Spolu s nepriamou podporou kín v sieti Europa Cinemas, ktorá predstavuje 154 023 eur, sa celková suma podpory tak vyšplhala na 1 034 420 eur, čo je najvyššia suma za celé obdobie, odkedy je Slovenská republika členským štátom MEDIA. Rovnako je úspešný aj pomer žiadajúcich a podporených slovenských spoločností. Z 58 žiadateľov získalo podporu 41, čo predstavuje 70,69 percent, a z 91 predložených projektov bolo podporených 55, čo je 60,44 percent. V rámci podprogramu MEDIA aj vlani získali tradične najväčšiu podporu distribútori v rámci Automatickej podpory kinodistribúcie. V podprograme Kultúra získali slovenské subjekty v roku 2016 celkovú podporu 273 224 eur.

FINANČNÁ SITUÁCIA SFÚ

Ekonomické oddelenie:
Opäť sa podarilo dosiahnuť zlepšený výsledok hospodárenia

Napriek zložitej ekonomickej situácii sa SFÚ v oblasti hospodárenia podarilo v roku 2016 dosiahnuť zlepšený výsledok hospodárenia. Vďaka uplatňovaniu programu hospodárnosti a zvýšením vlastných výnosov zaznamenal zisk vo výške 7 052,54 eur napriek výpadku tržieb z Kina Lumière za viac ako štvormesačné obdobie. Celkové náklady inštitúcie boli vlani 7 669 796,09 eur a výnosy 7 676 848, 63 eur. Výnosy z bežného transferu poskytnutého na činnosť organizácie boli v sume 4 974 027,33 eur. Ďalšie výnosy boli z príspevku EÚ na činnosť kancelárie Creative Europe Desk v sume 61 115,20 eur a výnosy z dotácií z Audiovizuálneho fondu predstavovali sumu 13 225,30 eur v rámci bežného transferu a 8 041,00 eur v rámci kapitálového transferu. Vlastné výnosy z činnosti inštitúcie boli v sume 891 895,84 eur. Výnosy z kapitálového transferu predstavujú sumu 1 728 543,96 eur, z toho výnosy z kapitálového transferu národného projektu Digitálna audiovízia boli v sume 1 633 172,00 eur.

Základný príspevok MK SR za rok 2016 predstavoval celkovú sumu 2 663 426 eur, z toho príspevok na základnú činnosť organizácie v zmysle kontraktu so zriaďovateľom tvoril sumu 1 169 700 eur a príspevok na projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie sumu  1 493 726 eur. Nad rámec kontrahovaného príspevku zriaďovateľ poskytol SFÚ ďalšie účelovo určené finančné prostriedky, a to na kultúrne poukazy uplatnené v Kine Lumière vo výške 590 eur, na udržateľnosť národného projektu Digitálna audiovízia 1 012 697,20 eur s čerpaním sumy 187 810 eur do 31. marca 2017, ako i príspevok na valorizáciu miezd zamestnancov v zmysle uznesenia vlády SR v sume 28 944 eur.

SFÚ získal z MK SR vlani aj príspevky na osem prioritných projektov: Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí (70 000 eur), Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích materiálov audiovizuálnych diel (100 000 eur), ďalej na ďalšiu etapu opráv v Kine Lumière (900 178 eur na bežné výdavky a 35 000 eur na kapitálové výdavky), na prehliadku Týždeň slovenského filmu vrátane kultúrnych poukazov na nej uplatnených (45 213 eur), na vydanie kolekcie desiatich slovenských filmov na blu-ray nosičoch pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európskej únie  (72 520 eur) a jej súčasti výstavy Slovenský filmový plagát (3 390 eur), na informačný systém SK CINEMA (90 000 eur na bežné výdavky a 10 000 eur na kapitálové výdavky), na vedecko-výskumnú činnosť (40 000 eur s použitím do 31. marca 2017). Na realizáciu projektov v rámci bilaterálnej spolupráce získal SFÚ od zriaďovateľa príspevky na Dni slovinského filmu (3 740 eur) a na Festival čínskeho filmu (3 645 eur). SFÚ aj vlani úspešne prezentoval pred odbornými komisiami Audiovizuálneho fondu svoje projekty a získal dotácie na vydanie publikácie Rudolfa Urca Neviditeľné dejiny (6 000 eur), Filmový kabinet 2017 (5 000 eur), na slovenskú sekciu na medzinárodnom portáli Film New Europe 2016 (5 000 eur), na modernizáciu Kina Lumière (47 000 eur na kapitálové výdavky) a na následnú podporu za uvádzanie slovenských filmov v Kine Lumière za rok 2015 (8 834 eur).

K prioritám SFÚ v roku 2016 patrilo pokračovanie ďalšej etapy opráv a výmen v Kine Lumière, ktoré v predstavovalo predovšetkým riešenie havarijného stavu kanalizačných rozvodov, kompletnú renováciu kinosály K2, odstránenie presluchov z K1 do K2, renováciu dámskych a pánskych toaliet na prízemí včítane vybudovania toalety pre vozíčkárov a renováciu kinosál K3 a K4. Celkové náklady na  renováciu kina – opravy a výmeny boli v roku 2016 v sume 900 178 eur bežných výdavkov z príspevku MK SR a 126 894 € kapitálových výdavkov. Národný projekt Digitálna audiovízia sa vlani realizoval v udržateľnosti, náklady na činnosť tohto oddelenia ako súčasti Národného filmového archívu boli hradené z príspevku zriaďovateľa v celkovej sume 824 887,20 eur, pričom časť príspevku v objeme 187 810 eur na technickú podporu digitálnych technológií je s použiteľnosťou do 31. marca 2017. Projekt prebieha v jednozmennej prevádzke s celkovým počtom 17-tich pracovníkov a plní úlohy stanovené plánom a rozpočtom.

Vlani v čase od 9. marca do 6. mája na pôde SFÚ prebiehala finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v rokoch 2014 a 2015, realizovala ju kontrolná skupina odboru kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR. Jej výsledok bol vysoko uspokojivý a SFÚ nie je viazaný žiadnou vratkou do štátneho rozpočtu. Inštitúcia v minulom roku splnila všetky záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu, dokonca sa jej podarilo prekročiť plán vlastných výnosov, a tak zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


V minulom roku mnohí pracovníci a spolupracovníci SFÚ zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali konferencií a seminárov na Slovensku aj v zahraničí a venovali sa publikačnej činnosti. Koordinátor projektu SK CINEMA sa zúčastnil na stretnutí Katalogizačnej a dokumentačnej komisie Medzinárodnej organizácie filmových archívov (FIAF) v talianskej Bologni. Pracovník Filmového archívu sa na kongrese v Bologni zúčastnil sympózia na tému Nový život kinematografie minulosti a prehliadky slávnych ateliérov Cineteca di Bologna a pracovník oddelenia Digitálnej audiovízie bol vybraný a zúčastnil sa prestížnej Letnej školy filmového reštaurovania FIAF 2016, ktorá sa rovnako konala v Bologni.

Na 27. udeľovaní výročných cien Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu Igric za audiovizuálnu tvorbu roku 2015 získal tvorivú prémiu za audiovizuálnu teóriu a kritiku režisér Eduard Grečner za publikáciu z edičného oddelenia SFÚ Film ako voľný verš. Na 19. MFF Čadca bol ocenený dlhoročný pracovník SFÚ Štefan Vraštiak in memoriam, kde získal Pamätný list za mimoriadny prínos k vzniku a dlhoročnú odbornú spoluprácu pri realizácii MFF Etnofilm Čadca.

Internetové stránky SFÚ:

www.sfu.sk – základný zdroj informácií o SFÚ a jeho aktivitách
www.aic.sk – aktuálne dianie v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie (v slovenskej a anglickej verzii)
www.kino-lumiere.sk – Kino Lumière, rezervácie a online predaj vstupeniek
www.klapka.sk – predajňa Klapka.sk, online predaj produktov SFÚ
www.filmsk.sk – mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk
www.skcinema.sk – databázy SFÚ (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ)
www.cedslovakia.sk – kancelária Creative Europe Desk

Sociálne siete SFÚ a iné portály:

https://www.facebook.com/filmovyustav
https://twitter.com/filmovyustav
https://www.instagram.com/filmovyustav
http://issuu.com/slovakfilminstitute
http://www.youtube.com/user/SlovakFilmInstitute/videos
http://vimeo.com/slovakfilminstitute/videos


Kompletné zhodnotenie činnosti SFÚ v roku 2016 bude predmetom Výročnej správy SFÚ, prezentovanej na verejnom odpočte v apríli 2017. Informácie o všetkých službách SFÚ, kompletné kontakty a platný Výpožičný poriadok nájdete na www.sfu.sk.

Domáce podujatia SFÚ v roku 2016
Zahraničné podujatia SFÚ v roku 2016
Edičná produkcia SFÚ v roku 2016


Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej súčasťou je filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a sprostredkovane aj súčasťou európskeho audiovizuálneho dedičstva. Svojimi činnosťami SFÚ tieto zbierky odborne spracováva, ošetruje, renovuje, katalogizuje a sprístupňuje, čím napĺňa svoje základné poslanie a vytvára odborné zázemie pre ďalšie vedecké, výskumné a osvetové činnosti. Ako jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry v SR má SFÚ zároveň nezastupiteľné miesto vo verejnej prezentácii, popularizácii a propagácii súčasnej slovenskej kinematografie a jej hodnôt na Slovensku aj v zahraničí, pričom toto svoje poslanie vykonáva najmä prostredníctvom prezentačných a informačných aktivít, edičnej činnosti a poradenských aj podporných aktivít. V roku 2014 sa súčasťou odborných pracovísk SFÚ stalo moderné digitalizačné pracovisko, ktorého vybudovaním a vybavením modernými technológiami získal SFÚ technické, technologické a personálne zázemie na konverziu kinematografických diel do digitálnych formátov. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky) a zároveň pôsobí ako servisné pracovisko pre kinematografický fond Rady Európy Eurimages a Európske audiovizuálne observatórium (EAO), kde je zároveň členom pracovnej skupiny EFARN (European Film Agencies Research Network) zo zameraním na skúmanie  problematiky štatistického vykazovania údajov z oblasti audiovízie v členských krajinách EÚ. Základnou organizačnou zložkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív (NFA) a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum (NKC), osobitnou zložkou SFÚ je od 1. januára 2014 kancelária Creative Europe Desk Slovakia. V zmysle zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015, sú orgánmi SFÚ generálny riaditeľ, Rada SFÚ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk