SFÚ v roku 2021 hospodáril so ziskom a najviac skloňoval Siakeľovho Jánošíka

 „Rok 2021 môžeme komplexne zhodnotiť ako ťažký a neštandardný z dôvodu pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla do plánovaných projektov a činností SFÚ,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ), keď sa obracia za rokom 2021 v jedinej štátnej inštitúcii na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou. Napriek zložitým podmienkam však činnosti SFÚ neboli prerušené a inštitúcii sa opäť podarilo dosiahnuť zlepšený hospodársky výsledok. Rok 2021 bol pre SFÚ výnimočný najmä tým, že sa niesol v znamení osláv storočnice slovenskej kinematografie.


TS / 26. apríl 2022

Sto rokov slovenskej kinematografie pripomenulo viacero špeciálnych podujatí

V minulom roku uplynulo sto rokov od vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík (1921) režiséra Jaroslav Siakeľa. SFÚ si túto skutočnosť pripomínal počas celého roka množstvom špeciálnych podujatí. Na Art Film Feste v Košiciach sa uskutočnila pri príležitosti premietania Siakeľovho filmu svetová premiéra hudobnej kompozície gitaristu Davida Kollara. V Kine Lumière v Bratislave film sprevádzal David Kollar spolu so svetoznámym džezovým trubkárom Erikom Truffazom a hudobným producentom Tomášom Mutinom. Na festivale Viva Musica! Festival sa o živý hudobný sprievod filmu postaral huslista a aranžér Stano Palúch a na slávnostnej projekcii filmu v Blatnici, rodnej obci bratov Siakeľovcov, premietanie filmu sprevádzala na klavíri Karin Sarkisjan. Jánošík Jaroslava Siakeľa sa premietal aj na mnohých podujatiach v zahraničí a vďaka veľkému záujmu sa stal v minulom roku najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ za hranicami našej krajiny.

Pri príležitosti storočnice SFÚ vydal DVD Jánošík (1921/1975), obsahujúce ozvučenú rekonštruovanú verziu filmu, ktorú v roku 1975 dramaturgicky a režijne pripravil Ivan Rumanovský. Bonusom nosiča je dokumentárny film Jaroslav Siakeľ na Slovensku (1982). Farebné torzo filmu Jánošík, ktoré predstavuje historický materiál nevyčísliteľnej hodnoty, spolu s prvými filmovými záznamami Eduarda Schreibera na Slovensku z rokov 1908 až 1910 pre rozsah poškodenia spracovali filmové laboratóriá L'Immagine Ritrovata v talianskej Bologni, špecializujúce sa na reštaurovanie a konzervovanie filmov aj z obdobia ranej kinematografie.

Vlani vyšla aj publikácia Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry. Ide o súbor textov významných predstaviteľov audiovizuálnej kultúry, venovaných prvému slovenskému hranému filmu aj opakovaným návratom k téme Jánošíka v priebehu celých dejín slovenskej kinematografie i spoločnosti. Pri príležitosti stého výročia slovenskej kinematografie vznikol celoročný projekt Abecedár slovenského filmu, ktorý prostredníctvom hesiel zoradených podľa písmen abecedy upozorňuje na najcharakteristickejšie fenomény a udalosti slovenskej kinematografie. Súčasťou projektu sú projekcie s lektorským úvodom v Kine Lumière a výstupom bude zborník textov od autorov jednotlivých hesiel. Vyvrcholením osláv storočnice slovenského filmu sa na konci roka 2021 stala anketa Film.sk – slovenský film storočia, v ktorej jedenásť filmových vedcov a kritikov zostavilo rebríček TOP 20 zo všetkých slovenských celovečerných filmov pre kiná z rokov 1921 až 2020. Na vrchole rebríčka sa umiestnila snímka Dušana Hanáka 322 z roku 1969, kompletné výsledky ankety boli zverejnené v januárovom čísle Film.sk 1/2022.

Zlepšený hospodársky výsledok dosiahol SFÚ napriek zložitej ekonomickej situácii

Aj napriek pandémii SFÚ aktívne napĺňal poslanie a úlohy, ktoré mu vyplývali zo zákona o audiovízii, z plánu činnosti, z kontraktu so zriaďovateľom, v súlade s účelovými dotáciami a zabezpečil vyrovnané čerpanie rozpočtu. Hospodárenie bolo podobne ako v predchádzajúcich obdobiach pozitívne, hoci sa ho dotkli predovšetkým dôsledky protipandemických opatrení a pokles tržieb z premietania.

Celkové náklady inštitúcie vlani predstavovali sumu 6 222 963,85 eur, celkové výnosy boli 6 246 323,31 eur. Organizácia dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia v sume 23 359,46 eur. Tento výsledok sa podarilo docieliť  prekročením upraveného plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri tržbách zo zhodnocovania práv výrobcu k slovenským filmom, ale aj dôslednou realizáciou úsporných opatrení, a to aj napriek tomu, že v porovnaní s rokom 2020 bol príspevok MK SR na činnosť inštitúcie v roku 2021 nižší o desať percent.

Rozpočet SFÚ celkovo tvoria štyri základné zdroje, a to štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk i dotácie Audiovizuálneho fondu, o ktoré sa SFÚ môže uchádzať od roku 2012. V minulom roku SFÚ žiadal o podporu na sedem projektov, všetky boli podporené bez pripomienok. V roku 2021 v SFÚ prebiehal audit činnosti a hospodárenia kancelárie Creative Europe Desk Slovensko za rok 2020 pre Európsku úniu, ktorá sa na ročných nákladoch kancelárie podieľa v objeme 50 percent. Audit bol uzavretý bez zistenia nedostatkov.

Projekty na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva pokračovali bez prestávky

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie realizuje SFÚ od roku 2006. V auguste minulého roka SFÚ predložil MK SR návrh aktualizácie projektu na ďalšie obdobie rokov 2022 až 2024 ako podklad na rokovanie vlády SR. Cieľom aktualizácie je pokračovanie úloh súvisiacich s ochranou audiovizuálneho dedičstva s ohľadom na aktuálny stav a vývoj technológií. Technologicky najkomplikovanejšiu oblasť prác tvorí obnova fondu dlhometrážnych filmov. Procesom kompletnej laboratórnej obnovy v roku 2021 prešlo 18 farebných dlhometrážnych hraných filmov a 1 čiernobiely dlhometrážny hraný film. V projekte bolo dokončených aj 5 farebných dlhometrážnych hraných titulov, ktorých výroba bola rozpracovaná ešte v roku 2020 a kompletne ukončená v preklenovacom období 2020/2021 v marci minulého roka. Z fondu farebných a čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov prešlo procesom kompletnej laboratórnej obnovy 62 zaradených titulov, 24 titulov zostalo rozpracovaných a kompletne boli ukončené v preklenovacom období 2021/2022 v marci tohto roka. Zrealizovala sa aj kompletná obnova a záchrana 9 krátkometrážnych spravodajských filmov z fondu Filmová kronika. Podstatou projektu je dlhodobé zamedzenie zhoršovania stavu archívneho kinematografického fondu SFÚ a jeho obnova.

Dlhodobo nastavené je aj spracovávanie archívnych, dokumentačných, knižničných zbierok a fondov SFÚ. Vlani sa pokračovalo napríklad v spracovávaní rozsiahleho fondu Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT), ale aj osobných fondov Ivana Rumanovského, Damiana Vizára, Gizely Mihálikovej, Štefana Uhra, Jána Šudu, Vladimíra Zimmera, Štefana Vraštiaka  a Júliusa V. Trebišovského. Databázy SFÚ sa vytvárajú prostredníctvom Projektu informačného systému audiovizuálneho dedičstva SK CINEMA, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002 a dáta v ňom sprístupňuje verejnosti. Vďaka nepretržitému napĺňaniu počet záznamov vlani narástol o 29 721 záznamov, čo aktuálne predstavuje celkový počet 654 520 záznamov vo všetkých databázach SK CINEMA. Stúpol aj počet vyhľadávaní na internetovej stránke projektu www.skcinema.sk. Ide o najdôležitejší relevantný verejne dostupný zdroj o slovenskej audiovízii.

V polovici minulého roka sa skončilo päťročné obdobie udržateľnosti národného projektu Digitálna audiovízia, ktorý SFÚ realizoval od roku 2011. Celkový počet zdigitalizovaných filmových objektov v národnom projekte a jeho udržateľnosti  je 1 380 (to predstavuje rozsah viac ako 1 petabyte dát). Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky pokračuje nevyhnutne naďalej aj po skončení udržateľnosti národného projektu, pričom vlani sa zdigitalizovalo 71 filmových objektov.

Súčasná aj klasická kinematografia sa úspešne prezentovali až v 47 krajinách sveta

Pandémia neprerušila prezentačné činnosti slovenskej kinematografie, po roku skúseností sa aj vlani mnohé z podujatí konali online, hybridne alebo v náhradných termínoch. Z kľúčových podujatí sa hneď skraja roka uskutočnili dve, a to Medzinárodný festival krátkych filmov Clermont-Ferrand s Filmovým trhom krátkych filmov a MFF Berlín s filmovým trhom European Film Market. Na oboch sa slovenská kinematografia prezentovala v online stánku Central European Cinema. SFÚ mal virtuálny pavilón aj na medzinárodnom trhu animovaných filmov MIFA, ktorý sa konal popri MF animovaných filmov Annecy. Minuloročný MFF Cannes spojený s filmovým trhom Marché du Film sa konal naživo v presunutom letnom termíne, no vzhľadom na neistý vývoj pandemickej situácie sa zástupcovia SFÚ trhu zúčastnili bez tradičného prezentačného pavilónu.

Výrazné zastúpenie slovenskej kinematografie zabezpečil SFÚ na MFF v Karlových Varoch vrátane programu pre filmových profesionálov KVIFF Eastern Promises. Z domácich podujatí SFÚ participoval na MFF Febiofest, kde zabezpečoval prezentáciu slovenskej kinematografie na Industry Days, a na Art Film Feste v Košiciach. Vzhľadom na pandémiu sa online prostredníctvom platformy Kino doma uskutočnila v zredukovanej podobe aj bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu.

Vlani sa SFÚ ako organizátor, spoluorganizátor či partner podieľal na 91 podujatiach v 47 krajinách sveta a na 15 domácich podujatiach. Uviedol celkovo 137 dlhometrážnych a 99 krátkometrážnych slovenských filmov. Najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ doma a v zahraničí bola v roku 2021 snímka Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa v nadväznosti na sté výročie jej vzniku. Medzi  súčasnými slovenskými filmami viedol v počte projekcií doma i v zahraničí film Biela na bielej (2020) Viery Čákanyovej, nasledovala ho Cenzorka (2021) Petra Kerekesa a animované filmy Myši patria do neba (2021) Denisy Grimmovej a Jana Bubeníčka a Moja afganská rodina (2021) Michaely Pavlátovej. Na podporu slovenskej kinematografie v zahraničí SFÚ vydal viacero katalógov pripravovaných filmov v anglickom jazyku.

Filmy zo SFÚ sú dostupné v kinách, v televízii, na VoD i na streamovacích platformách

Jednou zo základných činností SFÚ z hľadiska príjmov je licencovanie slovenských filmov zo zbierok SFÚ. Rok 2021 bol z tohto hľadiska úspešný aj napriek tomu, že v predchádzajúcom roku si vysielatelia zakúpili audiovizuálne diela vo väčšom množstve a na dlhšie licenčné obdobia vopred. Licencovanie TOP filmov, ktoré tvoria predovšetkým rozprávky a filmy umiestnené v rebríčkoch najsledovanejších filmov, sa od roku 2017 realizuje formou obchodnej verejnej súťaže. Vlani sa uskutočnili dve výzvy s licenčným konaním celkovo na 27 filmov. Spolu sa licencovalo 17 titulov, pričom 11 filmov získala RTVS, 4 TV Markíza a 2 TV JOJ.

Vlani sa uzavreli zmluvy na vysielanie celovečerných hraných filmov s RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Českou televíziou, televíziou NOVA a CS FILM, TA3 naďalej vysielala týždenníky Týždeň vo filme. Celkovo sa vlani podarilo licencovať na televízne vysielanie 68 filmov, sprístupňovali sa aj formou VoD na platformách otta, VOYO, DAFilms či v službách NETFLIX, ITunes, Starmax, O2 TV a ďalších. Prostredníctvom platformy DAFilms Europe, DAFilms

Asia a DAFilms Americas sa do celého sveta dostala tvorba režiséra Dušana Hanáka, v krajinách Európy platforma predstavila aj tvorbu Petra Solana. S TV Markíza bola vlani uzatvorená aj na ďalší rok licenčná zmluva, vďaka ktorej pokračuje úspešná spolupráca pri používaní ukážok do spravodajských a publicistických relácií. Celkovo bolo uzatvorených 29 zmlúv na používanie ukážok zo slovenských filmov.  

Najsledovanejšími filmami zo zbierok SFÚ v slovenských a českých televíziách sa podľa ratingu vlani stali znova tituly, ktoré sa tešia mimoriadnej diváckej obľube. Rebríček vedie Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, po ňom nasledujú Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska, Kráľ Drozdia brada (1984) Miloslava Luthera, Posledná bosorka (1957) Vladimíra Bahnu a Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého. V rebríčku 34 najsledovanejších slovenských filmov vo všetkých slovenských televíziách sa podľa agentúry PMT vlani umiestnilo desať filmov zo zbierok SFÚ, pričom Pacho, hybský zbojník sa stal druhým najsledovanejším slovenským filmom s počtom 466 000 divákov. Ako koprodukčný partner vstúpil do dokumentárnych projektov Trančík, Budujeme Slovensko 2, Kamera Stanislav Doršic alebo Ze Záhorá cez Kolibu do svjeta aj do príprav televízneho cyklu RTVS Dejiny SK.

Pre oslavujúce Kino Lumière bol minulý rok dvojdomý: premietalo fyzicky aj online

Rok 2021 začalo Kino Lumière v nadväznosti na nepriaznivú epidemiologickú situáciu pozastavenou prevádzkou podobne ako iné kiná na Slovensku. Jeho činnosť sa preto sústredila na online predstavenia – živé prenosy vo virtuálnej kinosále Slovenského filmového ústavu Kino doma (www.kino-doma.sk), ktorú kino spustilo v čase prvej vlny pandémie v roku 2020. Celkovo bola vlani prevádza kina z dôvodu pandémie pozastavená až na 177 dní. Verejnosti boli kinosály Kina Lumière prístupné z uplynulého roka len 188 dní, vždy v rozsahu a za podmienok, ktoré podľa aktuálnej pandemickej situácie upravovali vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Napriek týmto skutočnostiam sa podarilo udržať pestrú dramaturgiu a zrealizovať aj exkluzívne premiéry či podujatia, či už priamo v kinosálach alebo alternatívne na online platforme Kino doma.

Celková návštevnosť v Kine Lumière a v Kine doma za minulý rok predstavuje 46 955 vydaných vstupeniek a 2 164 podujatí. Online sa predalo 9 264 vstupeniek na 273 predstavení, fyzicky v kine sa projekcií zúčastnilo 36 934 divákov na 1 874 predstaveniach. Najnavštevovanejšími filmami sa stali oscarové snímky Otec (2020) Floriana Zellera, Krajina nomádov (2020) Chloé Zhao, najlepší európsky film roka Chlast (2020) Thomasa Vinterberga, očakávaný remake Duna (2020) Denisa Villeneuvea, päticu vlaňajších najdiváckejších filmov uzatvorila slovenská snímka Správa (2020) Petra Bebjaka. V desiatke divácky najúspešnejších filmov v Kine Lumière sa zo slovenských titulov umiestnil aj Muž so zajačími ušami (2020) Martina Šulíka. Rebríček piatich najnavštevovanejších slovenských filmov za Bebjakovým a Šulíkovým filmom vlani doplnili Známi neznámi (2020) Zuzany Mariankovej, Cenzorka (2021) Petra Kerekesa a dokument Pavla Barabáša Everest – najťažšia cesta (2020).

V minulom roku Kino Lumière oslávilo svoje 10. výročie od znovuotvorenia. Divákov pozvalo na predĺžený narodeninový víkend, počas ktorého sa konala exkluzívna pracovná predpremiéra slovensko-českého filmu Zdeňka Jiráského Kryštof (2021), premietal sa aj víťazný dokumentárny film z festivalu Sundance Summer of Soul (2021) a digitálne reštaurovaný film Wima Wendersa Nebo nad Berlínom (1987) v 4K rozlíšení vďaka novému projektoru, ktorý Kino Lumière vlani zakúpilo s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu na redigitalizáciu kina. V spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození kino v rámci iniciatívy Audiovízia bez bariér zrealizovalo počas festivalu Jeden svet osem pilotných inkluzívnych predstavení slovenských filmov s audiokomentárom pre zrakovo znevýhodnené osoby a so špeciálnymi titulkami pre sluchovo znevýhodnené osoby.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa mnohé z podujatí vlani konali len online na platforme Kino doma, viaceré z nich boli spojené so živou diskusiou s tvorcami. Uskutočnilo sa 273 predstavení, celkovo bolo na online predstavenia vydaných prostredníctvom stránky Kina Lumière 9 264 vstupeniek. Dramaturgovia do virtuálnej kinosály preniesli aj pravidelné cykly kina ako Príbehy umenia, Music & Film, Filmotéka – reštaurovaná klasika aj Filmový kabinet – špeciál venovaný režisérovi rakúskeho pôvodu Fritzovi Langovi. Online sa premietal aj francúzsky film Leto 85 (2020) Francoisa Ozona s lektorským úvodom filmového kritika a básnika Michala Talla, ktorým sa Kino Lumière ako člen siete Europa Cinemas už tradične zapojilo do celoeurópskeho projektu European Cinema Night.

Vyšla publikácia o Miloslavovi Lutherovi a na DVD film Na krásnom modrom Dunaji

Medzi záujemcov filmovej a filmologickej literatúry sa vlani dostala monografia o známom slovenskom režisérovi a scenáristovi Filmové svety Miloslava Luthera od autorskej dvojice Peter Dubecký a Peter Michalovič. Pri príležitosti storočnice slovenskej kinematografie vyšla publikácia Jánošík a sto rokov slovenskej filmovej kultúry, ktorou si SFÚ okrem 100. výročia vzniku filmu režiséra Jaroslava Siakeľa pripomenul aj zrod samotnej slovenskej kinematografie. Medzi knižné tituly pribudla aj publikácia Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Obraz spoločenskej zmeny v slovenskej televíznej fikcii 1990 – 1993, v ktorej sa venuje vývoju ponovembrovej televíznej tvorby na Slovensku s dôrazom na obraz spoločenskej zmeny a reflexiu tzv. Nežnej revolúcie. SFÚ vydal aj zborník príspevkov Slovenský film v roku 2019 z odborných diskusií prehliadky Týždeň slovenského filmu. Filmologický výskum bol vlani zameraný na pôsobenie Alaina Robbe-Grilleta v Československu, na scenáre Lubora Dohnala pre slovenské filmy, ďalšia časť výskumu sa sústredila na súvislosti slovenskej kinematografie v období rokov 1939 až 1945 a tiež na prvé desaťročie zoštátnenej kinematografie (1948 až 1957). Okrem knižných publikácií vyšli aj dve čísla filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon, ktoré v jeho jubilejnom 25. ročníku boli venované reflexii stého výročia dejín slovenskej kinematografie. Vychádzal aj jediný mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk vrátane anglických vydaní – online pre festivaly v Berlíne a Cannes a tlačeného vydania pre festival v Karlových Varoch.

V oblasti DVD a blu-ray produkcie vyšiel na oboch typoch nosičov film Noční jazdci (1981) Martina Hollého. K záujemcom sa dostal aj blu-ray nosič Dušan Trančík – krátke filmy s výberom režisérovej krátkometrážnej tvorby z rokov 1968 až 1974. Počas minulého roka SFÚ vydal aj DVD Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka, kolekciu 4-DVD Zlatá kolekcia slovenských rozprávok s filmami Plavčík a Vratko (1981), Popolvár najväčší na svete (1982), Nebojsa (1988) a Sedem jednou ranou (1988) a DVD s kultovým filmom z 90. rokov Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana. Minuloročné DVD s filmom Jánošík (1921/1975) obsahuje ozvučenú rekonštruovanú verziu filmu, ktorú v roku 1975 dramaturgicky a režijne pripravil Ivan Rumanovský. SFÚ aj v minulom roku vyrobil k snímkam na DVD a blu-ray nosičoch filmy o filme, ktoré sú dôležitou súčasťou oral history a plnia aj prezentačnú a vzdelávaco-výchovnú úlohu. Takto v minulom roku vznikli v podobe bonusov Film o filme Na krásnom modrom Dunaji od režiséra Juraja Johanidesa, jedného z hereckých aktérov pôvodného filmu, a filmový rozhovor s Dušanom Trančíkom O siedmich krátkych filmoch v réžii Maroša Brázdu. V prestížnom britskom vydavateľstve Second Run určenom pre zahraničný trh sa vlani k záujemcom dostal na blu-ray nosiči film Petra Solana Kým sa skončí táto noc (1965).

K celkovo najpredávanejším nosičom SFÚ za minulý rok patrilo DVD s dokumentárnym filmom Milan Sládek (2020), ktorý režíroval Martin Šulík. So záujmom sa ďalej stretli DVD s filmami Tisícročná včela I – II (1983) Juraja Jakubiska, Medená veža (1970) Martina Hollého a blu-ray nosič s filmom Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa. Z publikácií bol najväčší záujem o knihu Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry, po nej nasledovali monografie Filmové svety Miloslava Luthera a Andrej Tarkovskij. Výstupy z edičnej produkcie SFÚ sa dlhodobo stretávajú s pozitívnym ohlasom doma aj v zahraničí, o čom svedčí aj zaradenie blu-ray kolekcie Elo Havetta Collection do finálového výberu medzinárodnej súťaže o najlepšie blu-ray/DVD roka Il Cinema ritrovato DVD Awards 2021, ktorú organizuje prestížny festival klasického filmu Il Cinema ritrovato v talianskej Bologni. Edičné produkty SFÚ záujemcovia môžu nájsť v predajni SFÚ Klapka.sk, v Kine Lumière a na ďalších vybraných miestach.

SFÚ pôsobí ako servisné pracovisko aj ako partner medzinárodných inštitúcií

Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovensko, ktorá zabezpečuje informačný a konzultačný servis pre subjekty žiadajúce o podporu v rámci programu Európskej únie Kreatívna Európa – v jeho podprogramoch Kultúra a MEDIA. Minulý rok vstúpila do platnosti nová generácia programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. Z podprogramu Kultúra bolo z výziev za rok 2020 vlani podporených päť projektov so slovenskou účasťou (Veselý Ondrej – podprogram hudba, Vannayová Martina – literárny preklad, Andrea Kalinová, Martin Zaiček – architektúra, Mravčáková Viktória – architektúra a A4 – program i-Portunus Houses). V podprograme MEDIA bolo vo výzve Automatická podpora kinodistribúcie z roku 2020 vlani podporených 6 distribučných spoločností (ASFK, Bontonfilm, a.s., Cinemart, s.r.o., Continental Film, s.r.o., Film Europe, s.r.o., Magic Box Slovakia) a 26 slovenských kín v sieti Europa Cinemas v celkovej sume 655 629,60 eur.

SFÚ je plnohodnotným partnerom obdobných inštitúcií v zahraničí a je riadnym členom medzinárodných organizácií, ktoré priamo súvisia s jeho hlavnými činnosťami. V minulom roku sa ako člen Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) zúčastnil prostredníctvom videokonferencie valného zhromaždenia FIAF a workshopov FIAF komisií. V nadväznosti na členstvo vo FIAF si SFÚ aj vlani 27. októbra pripomenul Svetový deň audiovizuálneho dedičstva, ktorý oslávil projekciou digitálne reštaurovaného filmu Každý týždeň sedem dní (1964) režiséra Eduarda Grečnera v Kine Lumière.


Internetové stránky SFÚ:

www.sfu.sk – základný zdroj informácií o SFÚ a jeho aktivitách
www.aic.sk – aktuálne dianie v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie (v slovenskej a anglickej verzii)
www.kino-lumiere.sk – Kino Lumière, program, rezervácie a online predaj vstupeniek
www.kino-doma.sk – virtuálna kinosála online projektu Kino Lumière doma
www.klapka.sk – predajňa Klapka.sk, online predaj produktov SFÚ
www.filmsk.sk – mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk
www.skcinema.sk – databázy SFÚ (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ)
www.cedslovakia.sk – kancelária Creative Europe Desk

Sociálne siete SFÚ a iné portály:

https://www.facebook.com/filmovyustav
https://www.instagram.com/filmovyustav

http://issuu.com/slovakfilminstitute
http://www.youtube.com/user/SlovakFilmInstitute/videos)
http://vimeo.com/slovakfilminstitute/videos


Kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14,
simona.notova@sfu.sk