Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) podľa § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z.z. (zákon o audiovízii) a podľa príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku rady SFÚ vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ. Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie 5 rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia.


TS / 24. apríl 2023

Do funkcie generálneho riaditeľa SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon funkcie určené v § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie, alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore a má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie.

Rada týmto zverejňuje výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

Písomnú prihlášku kandidáta so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom „VOĽBA GENERÁLNEHO RIADITEĽA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 81109 Bratislava alebo osobne na sekretariát SFÚ v sídle na uvedenej adrese (2. poschodie) do 11. 4. 2023.

Rozhoduje dátum poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia rozhoduje dátum podacej pečiatky SFÚ. Osobne je možné prihlášku doručiť najneskôr do 16:00 hod. uvedeného dňa. Na neúplné prihlášky ani na prihlášky odovzdané na poštovú prepravu alebo podané SFÚ osobne po určenej lehote rada nebude prihliadať.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

  1. overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania,
  2. čestné vyhlásenie kandidáta o splnení podmienky odbornej praxe alebo riadiacej praxe,
  3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  4. čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  5. profesijný štruktúrovaný životopis kandidáta,
  6. projekt riadenia SFÚ v nastávajúcom funkčnom období generálneho riaditeľa; projekt musí byť vypracovaný písomne v rozsahu minimálne 10 a maximálne 30 strán formátu A4 (prílohy sa do tohto rozsahu nezapočítavajú); projekt musí byť odovzdaný aj v elektronickej forme (formát .doc, .rtf alebo .pdf).

 

Ďalšie podrobnosti o priebehu voľby generálneho riaditeľa SFÚ a o výkone tejto funkcie obsahuje Rokovací poriadok SFÚ zverejnený na internetovej adrese www.sfu.sk. Informácie o činnosti a výsledkoch hospodárenia SFÚ v uplynulých obdobiach sú obsiahnuté vo výročných správach organizácie a v ďalších dokumentoch zverejnených na uvedenej internetovej adrese.

Rada SFÚ na zasadaní 18. 4. 2023 určila termín verejného vypočutia prihláseného kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ na 27. apríla 2023 o 15,00 hod. Verejné vypočutie sa uskutoční v sídle SFÚ na Grösslingovej ul. 32 v Bratislave, v zasadačke na 7. poschodí.

 

 


Kontakt: Ing. Dagmar Kuková, tajomníčka Rady SFÚ
dagmar.kukova@sfu.sk