Akvizičná komisia pôsobí pri Národnom filmovom archíve SFÚ ako odborný orgán pre činnosť hodnotenia a oceňovania písomných, fotografických, grafických dokumentov, kníh, prípadne ďalších trojrozmerných materiálov, ktoré sú predmetom príslušnej akvizície. Komisia má vydaný štatút a riadi sa Smernicami pre hodnotenie a oceňovanie dokumentov, kníh a iných predmetov v Slovenskom filmovom ústave. Členmi Akvizičnej komisie sú: Peter Dubecký, PhDr. Jana Stradiotová, Mgr. Renáta Šmatláková, Mgr. Lucia Karellová, Ing. Marta Šuleková, Mgr. Jaroslav Procházka, Ing. Peter Csordás a Anna Válková.

Vedecká a edičná rada SFÚ je poradným orgánom GR SFÚ pre oblasť edičných aktivít. Jej fukciou je posudzovať predkladané edičné návrhy, odporúčať zloženie edičného plánu pre nadchádzujúci kalendárny rok, vytvárať dlhodobú vydavateľskú stratégiu inštitúcie. Súčasnými členmi Vedeckej a edičnej rady SFÚ sú: Jana Dudková, Mária Ferenčuhová, Katarína Mišíková, Peter Michalovič, Miroslav Marcelli, Štefan Komorný, Martin Kaňuch, Marián Brázda a Peter Dubecký

Programová rada kina Lumière sa podieľa na príprave programovej koncepcie Kina Lumière a mesačnej skladbe programu. Odporúča a odsúhlasuje konkrétne tituly pre program ako i realizáciu verejných audiovizuálnych podujatí. Členmi programovej rady sú nasledujúci zamestnanci SFÚ: Zita Hosszúová (vedúca Kina Lumière), Martin Kaňuch (šéfredaktor časopisu KINO – IKON), Nina Nováková (kurátorka Filmotéky), Rastislav Steranka (kurátor programu Filmotéky), Simona Nôtová (PR manažérka SFÚ), Miroslav Ulman (Národné kinematografické centrum SFÚ).