Digitálna audiovízia je národný projekt, ktorý realizoval Slovenský filmový ústav v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) ako partnerom projektu v rokoch 2011 až 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Počas projektu boli vybudované dve digitalizačné pracoviská v SFÚ a v RTVS a bolo zdigitalizovaných 61 650 kultúrnych objektov (filmových, zvukových a zvukovo-obrazových objektov), čím sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým bola digitalizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Tento cieľ je v súčasnosti naďalej napĺňaný, nakoľko sa národný projekt nachádza v období trvalej udržateľnosti. Digitalizačné pracovisko vybudované v SFÚ sa stalo trvalou súčasťou jeho odborných pracovísk a vytvára komplexný funkčný a systémový celok s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky.
 

                              

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

www.nsrr.sk / www.opis.gov.sk / www.informatizacia.sk

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 


Kontakt: Ing. Peter Csordás, vedúci oddelenia Digitálna audiovízia
tel. 0917 525 235, e-mail: peter.csordas@sfu.skV dňoch 20. – 22. 6. 2016 sa odborní zamestnanci Slovenského filmového ústavu Ing. Peter Csordás (vedúci oddelenia Digitálna audiovízia a expert na digitalizáciu filmových objektov) a Doc. Mgr. Art. Štefan Komorný ArtD. (vedúci pracovník projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a expert na laboratórne spracovanie filmových materiálov) zúčastnili referenčnej návštevy v sídle spoločnosti Piql v Nórsku.
Cieľom referenčnej návštevy bolo získanie bližších informácií a oboznámenie sa s unikátnou technológiou dlhodobej ochrany a archivácie digitálnych dát. Základné médium pre uloženie digitálnych, analógových a prípadne hybridných dát je modifikovaný kinematografický čiernobiely filmový pás uložený v obale s vlastnou stredovkou. Redukciou hrúbky podložky filmu sa záznamové médium v dĺžke 950 m zmestí do bežnej „šesťstovkovej“ krabice kinematografického filmu. Kapacita jedného kotúča je 105 GB. Počet polí záznamu je 65000. Keďže sa jedná o sekvenčný záznam tak jedno kinematografické políčko tu nie je reprezentované jedným políčkom. Systém tvorí zapisovacia a čítacia jednotka. Rýchlosť zápisu dát v záznamovej jednotke je 24 fps s dobou záznamu na jeden kotúč 50 minút. Čítacia jednotka skenuje políčka rýchlosťou 2,7 fps pričom doba skenu jedného kotúča je 7 hod 15 min. Spolu s vysokou redundanciou zabezpečenia dát sa tento systém od spoločnosti Piql javí ako perspektívny. V súčasnej dobe SFÚ dlhodobo uchováva dáta na páskach typu LTO, ktoré však z pohľadu dlhodobej udržateľnosti archivácie dát sú veľmi nákladné keďže je nevyhnutná  neustála generačná migrácia LTO pások v definovaných časových periódach. Nevýhodou súčasného riešenia je veľmi nízka kapacita dát záznamu na jeden kotúč. S čím súvisí 4 až 8 násobné navýšenie požiadaviek na kapacitné priestory depozitov v porovnaní s klasickými nosičmi. Životnosť záznamov na báze filmovej suroviny od spoločnosti Piql sa blíži k životnosti kinematografických materiálov uchovávaných vo filmovom archíve SFÚ, teda v rádoch storočí . Z tohto pohľadu je získavanie informácii o systéme Piql vo filmovom archíve nevyhnutným predpokladom k začiatku diskusií o zavedení takýchto, prípadne podobných systémov vo filmovom  archíve SFÚ. Súčasťou návštevy bola aj prezentácia dopravného logistického systému spoločností Thanke a AutoStore využiteľného v archívnych depozitoch, kde je vyžadovaná krátka doba odozvy na vyskladnenie archívnej jednotky.