Digitálna audiovízia je národný projekt, ktorého realizácia sa zo strany Slovenského filmového ústavu začala v roku 2011, a jeho aktivity sú financované na základe zmluvy podpísanej s Ministerstvom kultúry SR. Ako partner sa na ňom zúčastňuje Rozhlas a televízia Slovenska, pričom náklady oboch inštitúcií vynaložené na tento projekt v najbližších troch rokoch dosiahnu sumu 24 089 940,37 € (z toho SFÚ 15 439 576,48 €, RTVS 8 650 363,89 €). Ide o projekt, ktorý je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Národný projekt je svojím rozsahom jedinečný a ponúka predpoklady pre realizáciu systematickej digitalizácie audiovizuálneho dedičstva nielen do roku 2015, keď sa skončí realizácia jeho aktivít (v tomto období by sa malo zdigitalizovať minimálne 58 700 kultúrnych objektov), ale aj na obdobie ďalších piatich rokov, v ktorých sa má preukázať udržateľnosť projektu. Jedným z jeho zámerov je preto vybudovanie moderného digitalizačného pracoviska, ktorého prevádzka sa stane trvalou súčasťou odborných pracovísk SFÚ.
 

                              

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

www.nsrr.sk / www.opis.gov.sk / www.informatizacia.sk

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 


Kontakt: Mgr. Martina Polčíková, hlavná projektová manažérka
tel. + 421 2 5710 1516, 0908 748 723, e-mail: martina.polcikova@sfu.sk