Základné normatívy

Štatút

Zmena štatútu

Zriaďovacia listina SFÚ

Rozhodnutie MK SR o vydaní Zriaďovacej listiny NCAVU – 30. 7. 1998

Rozhodnutie MK SR o doplnení Zriaďovacej listiny NCAVU – 19. 11. 1998

Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny NCAVU – 30. 7. 1999

Rozhodnutie MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny SFÚ – 13. 12. 2005

Zákon o audiovízii

Potvrdenie o začlenení do skupiny špecializovaných verejných archívov

Metodický pok. na vykonanie zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
 

Interné normatívy

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok – dodatok 1

Organizačný poriadok – dodatok 2

Organizačný poriadok – dodatok 3

Organizačný poriadok – dodatok 4

Organizačný poriadok – dodatok 5

Organizačný poriadok – dodatok 6

Organizačný poriadok – dodatok 7

Organizačný poriadok – dodatok 8

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok – dodatok 1

Pracovný poriadok – dodatok 2

Knižničný a výpožičný poriadok

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Archívny poriadok

Bádateľský poriadok

Metodické usmernenie

Pandemický plán

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti