Akvizičná komisia pôsobí pri Národnom filmovom archíve SFÚ ako odborný orgán pre činnosť hodnotenia a oceňovania písomných, fotografických, grafických dokumentov, kníh, prípadne ďalších trojrozmerných materiálov, ktoré sú predmetom príslušnej akvizície. Komisia má vydaný štatút a riadi sa Smernicami pre hodnotenie a oceňovanie dokumentov, kníh a iných predmetov v Slovenskom filmovom ústave. Členmi Akvizičnej komisie sú: Peter Dubecký, PhDr. Jana Stradiotová, Mgr. Renáta Šmatláková, Mgr. Lucia Karellová, Ing. Marta Šuleková, Margita Pauerová, Mgr. Jaroslav Procházka, Ing. Peter Csordás a Anna Válková.

Edičná rada SFÚ je poradným orgánom GR SFÚ pre oblasť edičných aktivít a pôsobí od októbra 1999. Jej fukciou je posudzovať predkladané edičné návrhy, odporúčať zloženie edičného plánu pre nadchádzujúci kalendárny rok, vytvárať dlhodobú vydavateľskú stratégiu inštitúcie. Členmi Edičnej rady SFÚ sú: Jelena Paštéková, Václav Macek, Peter Michalovič, Martin Ciel, Mária Ridzoňová Ferenčuhová a Martin Kaňuch

Programová rada kina Lumière sa podieľa na príprave programovej koncepcie Kina Lumière a mesačnej skladbe programu. Odporúča a odsúhlasuje konkrétne tituly pre program ako i realizáciu verejných audiovizuálnych podujatí. Členmi programovej rady sú nasledujúci zamestnanci SFÚ: Zita Hosszúová (vedúca Kina Lumière), Martin Kaňuch (šéfredaktor časopisu KINO – IKON), Michal Michalovič (kurátor programu Filmotéky), Simona Nôtová (PR manažérka SFÚ), Miroslav Ulman (Národné kinematografické centrum SFÚ).